1369/2015

Helsingfors den 26.november 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om yrkeskompetens för taxiförare (825/2009) 15 § 3 mom. och

ändras 6 och 7 § samt 14 § 1 mom., av dem 6 § sådan den lyder i förordning 380/2014, som följer:

6 §
Beviljande av körtillstånd

Om körtillstånd söks för transporter som avses i 4 § 2 mom. i lagen om yrkeskompetens för taxiförare, ska tidsfristen för inlämnande av intyg över avlagt prov för taxiförare eller prov i lokalkännedom vara så kort som möjligt. När tidsfristen bestäms ska tillgången på utbildning eller prov i lokalkännedom beaktas. Om tidsfristen förlängs, får den totala tidsfristen inte överskrida den i den lagen föreskrivna maximitiden. Innan intyget över avlagt prov har lämnats in till tillståndsmyndigheten berättigar körtillståndet bara till transporter som avses i det momentet.

Ett körtillstånd gäller den föreskrivna tiden från dagen för beviljande av tillståndet. I körtillståndet antecknas de villkor som förenas med tillståndet. Om ett villkor stryks, ska ett nytt tillstånd lösas ut.

Avhämtas ett körtillstånd inte inom ett år från det att tillståndet beviljades, förfaller beslutet om beviljande och tillståndet kan förstöras.

7 §
Utlämnande av körtillstånd

Ett körtillstånd lämnas inte ut om sökanden har körförbud eller temporärt körförbud eller om körtillståndet ska återkallas.

När ett nytt körtillstånd för taxiförare lämnas ut, upphör sökandens tidigare körtillstånd för taxiförare att gälla. Ett körtillstånd som har överlämnats till tillståndsmyndigheten får förstöras.

14 §
Duplettexemplar av körtillstånd för taxiförare

I en ansökan om duplettexemplar av körtillståndet ska orsaken till ansökan uppges, och finns körtillståndet kvar ska det fogas till ansökan. Ett körtillstånd som har överlämnats till tillståndsmyndigheten får förstöras.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 26.november 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.