1368/2015

Helsingfors den 26 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (640/2007) 19 § 3 mom., sådant det lyder i förordning 424/2011, och

ändras 6 § 2 mom., 9 §, 10 § 1 mom., 11 och 12 §, det inledande stycket i 15 § 2 mom. samt 19 § 1 mom.,

av dem 9 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 424/2011, 11 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 424/2011 och 186/2015 samt det inledande stycket i 15 § 2 mom. och 19 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 424/2011, som följer:

6 §
Prov

Provet ska innehålla minst en fråga inom varje mål i respektive undervisningsämne.


9 §
Ansökan om yrkeskompetensbevis för förare

Till ansökan om yrkeskompetensbevis för förare ska fogas

1) ett sådant fotografi av sökanden som uppfyller kraven för ett fotografi för körkort, om inte sökanden använder sig av ett i fordonstrafikregistret sparat fotografi som uppfyller kraven,

2) sökandens namnteckningsprov, som uppfyller kraven för ett namnteckningsprov för körkort, om inte sökanden använder sig av ett i fordonstrafikregistret sparat namnteckningsprov som uppfyller kraven,

3) ett intyg över genomgången utbildning för grundläggande yrkeskompetens och avläggande av provet med godkänt resultat eller en kopia av ett intyg över yrkesexamen i vilket antecknats att nämnda utbildning genomgåtts, då yrkeskompetensbeviset söks på grundval av en utbildning för grundläggande yrkeskompetens, och

4) en kopia av körkortet, om körkortet har utfärdats någon annanstans än i Finland.

Om yrkeskompetensbeviset söks på grundval av genomgången fortbildning, ska till ansökan fogas utredning enligt 1 mom. 1, 2 och 4 punkten. Uppgifter om fortbildningen fås från fordonstrafikregistret.

10 §
Antecknande av yrkeskompetens i yrkeskompetensbeviset

Den anteckning som anger yrkeskompetensen innehåller den harmoniserade gemenskapskoden 95, som nämns i artikel 10.2 i yrkeskompetensdirektivet, samt det datum fram till vilket yrkeskompetensen är i kraft. Anteckningen ska göras invid anteckningen om den körkortsklass eller de körkortsklasser som motsvarar yrkeskompetensen.


11 §
Utlämnande av yrkeskompetensbevis och förstörande av beviset

Ett yrkeskompetensbevis lämnas inte ut, om föraren står under körförbud eller temporärt körförbud eller om han eller hon sedan tidigare i sitt körkort har en anteckning om motsvarande giltighetsperiod beträffande yrkeskompetensen. När ett yrkeskompetensbevis lämnas ut förfaller det tidigare beslutet om beviljande av yrkeskompetensbevis och det tidigare beviset upphör att gälla. När ett nytt kompetensbevis lämnas ut ska det tidigare beviset returneras till den som beviljat kompetensbeviset. En sökande som i sitt körkort sedan tidigare har en anteckning om samma giltighetsperiod gällande yrkeskompetensen ska före utlämnandet av yr-keskompetensbeviset ansöka om ett nytt körkort som inte innehåller någon anteckning om yrkeskompetens.

Ett tillfälligt dokument som avses i 20 d § 3 mom. i yrkeskompetenslagen utfärdas på Trafiksäkerhetsverkets blankett, och dokumentet gäller i högst en månad. I fråga om hindren för utlämnande av dokumentet tillämpas 1 mom.

Avhämtas ett yrkeskompetensbevis inte inom ett år från det att beviset beviljades, förfaller beslutet om beviljande och beviset kan förstöras. Ett yrkeskompetensbevis som returnerats till tillståndsmyndigheten får förstöras.

12 §
Duplettexemplar av yrkeskompetensbevis för förare

Om en förares yrkeskompetensbevis har förkommit, förstörts eller stulits eller de uppgifter om sökanden som antecknats i det har ändrats, kan föraren få ett duplettexemplar av yrkeskompetensbeviset med iakttagande av bestämmelserna om beviljande av yrkeskompetensbevis.

Om ett i 1 mom. avsett yrkeskompetensbevis enligt 18 § 1 mom. i yrkeskompetenslagen har utfärdats i en annan EU- eller EES-stat, förutsätts det för att ett ersättande bevis ska beviljas att föraren enligt 16 § i den lagen har rätt att delta i utbildning i Finland, att föraren har gällande körrätt i Finland och att föraren har giltig yrkeskompetens. Vid beviljande av yrkeskompetensbevis iakttas i tillämpliga delar vad som i 9 och 11 § föreskrivs om ansökan om och utlämnande av yrkeskompetensbevis.

Till ansökan om ett duplettexemplar eller ett i 2 mom. avsett ersättande yrkeskompetensbevis ska fogas utredning om den i 1 mom. avsedda grunden för ansökan samt beviset, om det är i behåll. Om ett förkommet kompetensbevis senare hittas, ska det returneras till tillståndsmyndigheten. Ett kompetensbevis som returnerats till tillståndsmyndigheten får förstöras.

Ett duplettexemplar och ett i 2 mom. avsett ersättande yrkeskompetensbevis utfärdas för en bestämd tid som löper ut vid samma tidpunkt som giltighetstiden för det ursprungliga yrkeskompetensbeviset, om inte förutsättningarna för att förnya kortet uppfylls. I duplettexemplaren antecknas antalet utfärdade dupletter med löpande numrering.

15 §
Krav i fråga om lärarna och den föreståndare som ansvarar för undervisningen

En lärare som meddelar körundervisning i utbildningen för grundläggande yrkeskompetens ska ha trafiklärartillstånd. I fråga om utbildning inom försvarsmakten godkänns också försvarsmaktens trafiklärarbehörighet och trafiklärartillstånd. Utöver trafiklärartillståndet ska läraren ha giltig yrkeskompetens för lastbils- eller bussförare i enlighet med undervisningen samt


19 §
Anmälan av uppgifter till registret samt registeranteckningar

Utbildningscentrumet ska lämna de anmälningar som avses i 23 § i yrkeskompetenslagen till Trafiksäkerhetsverket eller en serviceproducent som avses i 20 b § i lagen om yrkeskompetens för lastbils- och bussförare (273/2007) för införande av uppgifterna i fråga i fordonstrafikregistret.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 26 november 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.