1367/2015

Helsingfors den 26 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om körkort (423/2011) 5 § 2 mom., 6–10, 10 a och 15 §, 29 § 12 mom., 31 § 2 mom. och 32 § 3 mom.,

av dem 7 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1/2013, 10 a och 15 § sådana de lyder i förordning 1/2013 samt 29 § 12 mom. sådant det lyder i förordning 185/2015, som följer:

5 §
Utredning om behovet av körkort

Den som har utfärdat den utredning som avses i 1 mom. ska utan dröjsmål underrätta Trafiksäkerhetsverket, om den person som avses i utredningen inte längre sköter samma uppgifter eller om den körrätt som avses i utredningen av någon annan orsak inte längre behövs.

6 §
Anteckningar och koder på körkort

De harmoniserade koder som ska användas på körkort som utfärdas i en EU- eller EES-stat samt de nationella koder som används endast i Finland finns som bilaga till denna förordning. Av de harmoniserade koderna används 05 inte i Finland. Tillsammans med kod 44 ska det användas en underkod.

Kodanteckningarna görs på körkortsblankettens baksida bredvid anteckningen om kategori. I utrymmet under körkortskategorierna kan det antecknas en kod som gäller alla kategorier. Vid behov kan där också antecknas en kod som gäller en viss kategori eller vissa kategorier varvid där också ska antecknas vilken eller vilka kategorier den gäller.

Anteckningar om begynnelsetidpunkten för körrätten görs utifrån uppgifterna i fordonstrafikregistret. Avvikelse från tidpunkten enligt registeruppgifterna kan göras, om körrättsinnehavaren lämnar Trafiksäkerhetsverket tillförlitlig utredning om att körrätten erhållits tidigare.

7 §
Postande av körkort

Om förutsättningarna för att lämna ut körkortet är uppfyllda, sökandens identitet har styrkts i enlighet med 9 § 3 mom. i körkortslagen i samband med körkortsförfarandet och det enligt registeruppgifterna inte finns något annat sådant hinder som avses i 26 § 1 mom. i körkortslagen för att posta körkortet, skickas det per post till sökandens adress i Finland, Åland undantaget.

Körkortet skickas inte per post, om

1) sökanden har ett körkort som utfärdats i någon annan EU- eller EES-stat eller ett i 60 § i körkortslagen avsett körkort som utfärdats utomlands och som inte har överlämnats till tillståndsmyndigheten i samband med ansökan,

2) sökanden inte har en i 1 mom. avsedd adress eller det finns något annat i det momentet avsett hinder för postandet.

8 §
Återlämnande av gammalt körkort i samband med postandet

Om ett körkort skickas per post till en person som har ett tidigare körkort, ska han eller hon återlämna det tidigare körkortet i enlighet med de anvisningar som bifogats postförsändelsen. Ett körkort som återlämnats till tillståndsmyndigheten får förstöras.

9 §
Antecknande av uppgift om utländskt körkort

När ett utländskt körkort byts ut till ett finländskt körkort utan att en ny förarexamen behöver avläggas, ska uppgift om den stat där körkortet utfärdats antecknas på körkortet med landssymbolen om det är fråga om en EU- eller EES-stat, och i första hand med Förenta nationernas landssymbol om det är fråga om någon annan stat.

När ett körkort som har utfärdats i en annan EU- eller EES-stat byts ut, ska de harmoniserade koderna på körkortet överföras till det nya körkortet med iakttagande av vad som i 6 § 1 mom. föreskrivs om kodanteckningar.

10 §
Återlämnande av körkort utfärdat i någon annan stat än en EU- eller EES-stat till den stat där körkortet utfärdats

Ett körkort som utfärdats i Japan och som byts ut till ett finländskt körkort ska med avvikelse från förfarandet i 62 § 3 mom. i körkortslagen återlämnas till den som utfärdat körkortet.

10 a §
Ömsesidigt erkännande av körkort som utfärdats i en EU- eller EES-stat

Ett giltigt körkort som är utfärdat i någon annan EU- eller EES-stat än Finland ger innehavaren rätt att köra ett sådant motordrivet fordon för vilket körrätten finns antecknad på det körkort som företes i enlighet med Europeiska kommissionens beslut om motsvarighet som gäller förvärvade rättigheter, som avses i 59 § 1 mom. i körkortslagen. Även körkort som ger innehavaren rätt att köra traktor och som motsvarar kategorierna T eller LT erkänns som berättigande till att köra traktor, om föraren uppfyller de i körkortslagen föreskrivna kraven för kategorin i fråga.

15 §
Höjning av körrätt för kategori A1 och A2 med förarutbildning

För höjning av en minst två år tidigare erhållen körrätt för kategori A1 till en körrätt för kategori A2 eller höjning av en körrätt för kategori A2 till en körrätt för kategori A krävs det att innehavaren av körrätt för motorcykel får förarutbildning under sju lektioner, varav två ska vara teoriutbildning och fem körundervisning. Minst fyra lektioner av körundervisningen ska vara körundervisning i trafiken.

29 §
Villkor för att få delta i förarexamen för respektive kategorier

I alla förarexamenskategorier ska den som ämnar delta i teoriprov ha ett körkortstillstånd som motsvarar den kategori som examen avser, om ett sådant tillstånd krävs vid förarexamen.

31 §
Undantag i fråga om förarexamens innehåll

Om förarexamen eller körprovet avläggs på uppmaning av polisen eller för utredande av körförmågan i fråga om en körkortsinnehavare som meddelats körförbud tills vidare, eller om det krävs för att förnya körkortet eller byta ut ett utländskt körkort, ska examen avläggas i den på körkortet angivna kategori som innebär den mest omfattande körrätten eller som innebär den mest omfattande körrätten av de kategorier som körkortsinnehavaren vill behålla. För bibehållande av körrätten för bil ska examen eller körprovet avläggas i kategori CE, om körkortet innefattar den kategorin, och i annat fall i kategori D eller DE, om körkortet innefattar någon av dessa kategorier. Om körkortet ger rätt att köra både bil och motorcykel, ska examen eller körprovet avläggas separat för körrätt för motorcykel när ett utländskt körkort byts ut, men i övrigt endast om polisen bestämmer det eller om det förutsätts eller rekommenderas i ett läkarutlåtande.

32 §
Anmälan till förarexamen

Den som anmäler sig till en sådan examen eller ett sådant körprov som avses i 31 § 2 mom. ska visa upp polisens uppmaning eller ett läkarutlåtande, om examen eller körprovet grundar sig på uppmaningen eller läkarutlåtandet, samt körkortet om det har utfärdats någon annanstans än i Finland. När ett utländskt körkort byts ut eller när ett körkort förnyas ska den som deltar i examen ha ett sådant körkortstillstånd som avses i 3 kap. i körkortslagen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Helsingfors den 26 november 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.