1357/2015

Helsingfors den 26 november 2015

Kommunikationsministeriets förordning om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992), sådan paragrafen lyder i lag 348/1994:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Meteorologiska institutets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för avgifterna, avgifter som tas ut för offentligrättsliga prestationer, prestationer som prissätts på företagsekonomiska grunder samt de avgifter som tas ut för Meteorologiska institutets andra avgiftsbelagda prestationer.

Bestämmelser om de avgifter som tas ut för obligatoriska eller rekommenderade vädertjänster för luftfart finns i kommissionens förordning (EG) nr 1794/2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster och kommissionens förordning (EU) 1191/2010 om ändring av förordning (EG) nr 1794/2006 om ett gemensamt avgiftssystem för flygtrafiktjänster.

2 §
Offentligrättsliga prestationer

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer enligt 6 § i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) för vilka Meteorologiska institutet tar ut en avgift som det bestämmer enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) specialtjänster som ges för att upprätthålla försvarsberedskapen,

2) obligatoriska eller rekommenderade vädertjänster för luftfart som baserar sig på konventionen angående internationell civil luftfart (FördrS 11/1949), om det inte är fråga om en tjänst som avses i 1 § 2 mom.,

3) specialtjänster som produceras för myndigheter för att främja säkerheten i väg-, sjö- och spårtrafiken,

4) utredningar och utlåtanden som ges för räddningsverksamhet och luftvårdsmyndigheter och som medför mer än obetydliga kostnader.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Prestationer enligt 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten som Meteorologiska institutet prissätter på företagsekonomiska grunder är

1) väder-, klimat- och havstjänstprestationer som görs på beställning eller som står till buds för kunder som informationstjänst,

2) utredningar, utlåtanden och undersökningar som görs på beställning,

3) användning av lokaler som Meteorologiska institutet besitter,

4) kopiering, annan avskrift och sändande av handlingar, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom.,

5) andra specialtjänster och prestationer som kunderna beställt eller som står till buds för kunder.

Meteorologiska institutet beslutar med beaktande av vad som föreskrivs i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1994) om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter enligt 2 mom. samt för att lämna ut uppgifter enligt 3 mom. i den paragrafen i form av kopior och utskrifter.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016 och gäller till utgången av 2017.

Om en prestation gäller ett ärende som inletts innan denna förordning trädde i kraft, tas en avgift för prestationen ut enligt de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 26 november 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Rita Linna

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.