1320/2015

Helsingfors den 12 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i förordningen om arbetshälsoinstitutets verksamhet och finansiering (501/1978) 1 § 1 mom. 8 och 9 punkten, 8 § 2 mom. 10 punkten, 10 § 1 mom., 12 § och 21 § 1 mom., av dem 8 § 2 mom. 10 punkten och 10 § 1 mom. sådana de lyder i förordning 737/2010, 12 § sådan den lyder i förordning 250/1997 och 21 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 1307/1993, som följer:

1 §

Institutet för arbetshygien, som nedan i denna förordning benämnes institutet, har till uppgift:


8) att bedriva publicerings-, informations- och upplysningsverksamhet på institutets verksamhetsområde samt att utge annat informations- och utbildningsmaterial på området;

9) att bedriva till institutets verksamhetsområde hörande informationsservice och digital kommunikation samt att upprätthålla datasystem och datalager för arbetarskyddets och arbetshygienens område;


8 §

Direktionen handlägger och avgör ärenden som angår


10) anställande och entledigande av institutets generaldirektör samt anställande och entledigande av chefer för kompetenscentra samt forskningsprofessorer, om anställningen eller entledigandet varar över sex månader,

10 §

Institutets chef är generaldirektören. Vid institutet finns även chefer för kompetenscentra samt forskningsprofessorer och annan personal enligt vad som bestäms i arbetsordningen.


12 §

Närmare bestämmelser om uppgifterna för generaldirektören och cheferna för kompetenscentra meddelas vid behov i arbetsordningen, i vilken även kan bestämmas om den övriga personalens uppgifter.

21 §

Institutets namn tecknas av direktionens ordförande och vice ordförande tillsammans eller någondera av dem separat tillsammans med en ordinarie medlem av direktionen eller generaldirektören eller hans ställföreträdare.Denna förordning träder i kraft den 18 november 2015.

Helsingfors den 12 november 2015

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Regeringsråd
Liisa Katajamäki

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.