1310/2015

Helsingfors den 5 november 2015

Statsrådets förordning om ändring av 8 § i statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om havsvårdsförvaltningen (980/2011) 8 § 3 mom. som följer:

8 §
God miljöstatus i den marina miljön och dess särdrag

När den kvalitativa deskriptorn 8 som anges i bilaga 3 används i samband med fastställande av vad som avses med en god miljöstatus i den marina miljön, tillämpas miljökvalitetsnormerna för de ämnen som avses i punkt C2 och D i bilaga 1 till statsrådets förordning om ämnen som är farliga och skadliga för vattenmiljön (1022/2006). Bestämmelser om klassificeringen av kustvattnens kemiska status finns i 13 § i statsrådets förordning om vattenvårdsförvaltningen (1040/2006).


Denna förordning träder i kraft den 22 december 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/39/EU (32013L0039), EUT L 226, 24.8.2013, s. 1

Helsingfors den 5 november 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Miljöråd
Airi Karvonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.