1307/2015

Helsingfors den 5 november 2015

Statsrådets förordning om skjutbanor

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 16 § 1 mom. i lagen om skjutbanor (763/2015):

1 §
Ansökan om skjutbanetillstånd och skjutbaneanmälan

Ansökan om tillstånd för skjutbana eller sportskyttecentrum och anmälan om småskalig skjutbana ska innehålla

1) sökandens eller anmälarens namn, adress och personbeteckning eller företags- och organisationsnummer,

2) den småskaliga skjutbanans, skjutbanans eller sportskyttecentrets namn, läge och fastighetsbeteckning,

3) namnet på den som föreslagits som banansvarig samt hans eller hennes personbeteckning och adress.

Till ansökan och anmälan ska bifogas

1) ett förslag till ordningsstadga,

2) den föreslagna banansvariges samtycke till uppgiften,

3) utredning som visar att sökanden har besittningsrätt till banområdet,

4) utredning som visar syftet med sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet,

5) sammanslutningens beslut om att anlägga skjutbana och om den banansvarige,

6) ett eventuellt bygglov samt ett miljötillstånd för en utomhus belägen skjutbana,

7) en kartskiss över en utomhus belägen skjutbana där grenbanorna på banområdet och deras skjutriktningar samt de farliga områdena är markerade,

8) utredning om märkningen av de farliga områdena,

9) en konstruktionsritning av vilken framgår skjutplatserna, målanordningarna, de tekniska hjälpkonstruktionerna för skytte samt säkerhetsanordningarna och konstruktionerna,

10) sektionsritningar av vilka framgår skjutplatserna samt skyddskonstruktionernas läge, storlek och karaktär.

Den myndighet som behandlar ärendet kan kräva att sökanden och anmälaren lägger fram även andra behövliga utredningar i fråga om förutsättningarna för beviljande av tillstånd eller behandling av anmälan.

2 §
Ordningsstadga

Ordningsstadgan för en skjutbana, ett sportskyttecentrum eller en småskalig skjutbana ska innehålla

1) bestämmelser om banans användningstider,

2) banans varningsbestämmelser samt bestämmelser om städning och avfallshantering som syftar till att upprätthålla säkerheten vid banan,

3) uppgift om vem som driver skjutbanan,

4) den banansvariges namn samt telefonnummer eller annan kontaktinformation,

5) bestämmelser om framläggandet av banans namn och läge samt körinstruktioner.

Av ordningsstadgan ska dessutom vid behov framgå

1) vilka begränsningar som gäller för tillträde till banan samt banans öppettider,

2) vilka banor det finns på banområdet och begränsningarna i fråga om deras skjutavstånd, i fråga om skyttegrenar, eldgivningssätt och tillåtna patrontyper samt i fråga om placering och typer av tavlor,

3) vilka begränsningar som gäller för rätten att använda banan,

4) hur ansvaret för underhåll av banområdet är fördelat,

5) var förstahjälpsutrustningen förvaras.

Ordningsstadgan ska innefatta en karta över banområdet av vilken framgår de tillåtna rutterna, rutternas och skjutplatsernas tillgänglighet samt parkeringsplatserna, om detta är nödvändigt för att säkerställa en trygg användning av banan.

Ordningsstadgan ska hållas synlig på anslagstavlan och, när det behövs med hänsyn till säkerheten, på grenbanornas skjutplatser.

3 §
Den banansvariges övervakningsuppgift

Den banansvarige ska se till att banområdet överensstämmer med tillståndet eller anmälan, med tillståndsvillkoren eller de villkor som uppställts på basis av anmälan samt med ordningsstadgan.

Till övervakningsuppgiften hör att kontrollera

1) skyddsvallarna och de övriga skyddskonstruktionerna,

2) markörskydden, tavelställen, målanordningarna och de övriga konstruktionerna,

3) skjutbåsen och skjutplatserna,

4) avspärrningen och varningsskyltarna,

5) märkningen av rutter samt skyltarna och adresskyltarna,

6) framläggandet av ordningsstadgan,

7) övriga omständigheter som inverkar på säkerheten vid banan.

När det gäller övervakningens omfattning och hur övervakningen utförs ska banans karaktär, antalet användare, mängden skott, banans läge och andra motsvarande omständigheter beaktas.

4 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 december 2015.

Helsingfors den 5 november 2015

Inrikesminister
Petteri Orpo

Överinspektör
Elina Hirttiö

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.