1293/2015

Helsingfors den 30 oktober 2015

Lag om ändring av 15 § i lagen om fordonstrafikregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fordonstrafikregistret (541/2003) 15 § 3 mom., sådant det lyder i lag 272/2014, och

fogas till 15 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 859/2005, 276/2007, 1084/2012 och 272/2014, ett nytt 4 mom. som följer:

15 §
Utlämnande av offentliga uppgifter i elektronisk form

Logguppgifterna och övervakningsuppgifterna om sådan behandling av uppgifter som grundar sig på rådets beslut 2008/615/RIF om ett fördjupat gränsöverskridande samarbete, särskilt för bekämpning av terrorism och gränsöverskridande brottslighet, nedan Prümrådsbeslutet, och på Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/413 om underlättande av gränsöverskridande informationsutbyte om trafiksäkerhetsrelaterade brott, ska lagras och utplånas i enlighet med bestämmelserna i artikel 30.4 och 30.5 i Prümrådsbeslutet.

I Finland är Trafiksäkerhetsverket det kontaktställe som avses i artikel 4 i det direktiv som nämns i 3 mom.


Denna lag träder i kraft den 3 november 2015.

RP 14/2015
KoUB 4/2015
RSv 14/2015
Europaparlamentents och rådets direktiv (EU) 2015/413; EGT N:o L 68, 13.3.2002, s. 9-25

Helsingfors den 30 oktober 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommunikationsminister
Anne Berner

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.