1288/2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om begränsning av utsläpp som leds ut i luften från vissa verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel (64/2015) 1 § samt tabell 3 i punkt 3 i bilaga 1 och punkt 3 i bilaga 3 till förordningen som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas på sådana verksamheter och anläggningar som använder organiska lösningsmedel och som är tillståndspliktiga enligt tabell 1 punkt 6 underpunkt a eller tabell 2 punkt 6 underpunkterna a och b i bilaga 1 till miljöskyddslagen (527/2014) eller registreringspliktiga enligt punkterna 4—6 i bilaga 2 till den lagen och som förbrukar lösningsmedel i en mängd som överstiger den som nämns i tabellen över verksamheter i bilaga 1 till denna förordning.

Förordningen tillämpas inte på verksamheter där det används organiska lösningsmedel som reagerar i processen.


Denna förordning träder i kraft den 4 november 2015. Förordningen tillämpas dock från och med den 5 februari 2015.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/75/EU (32010L0075); EUT L 334, 17.12.2010, s. 17

Helsingfors den 29 oktober 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Konsultativ tjänsteman
Anneli Karjalainen

Bilaga 1

TILLÄMPNINGSOMRÅDE OCH GRÄNSVÄRDEN FÖR UTSLÄPP


3. Fordonslackering och fordonslackering utanför produktionsanläggningen (≤ 15 t/a)

Med fordonslackering utanför produktionsanläggningen avses industriell eller kommersiell lackeringsverksamhet och därtill hörande avfettningsverksamhet som utförs för ursprunglig lackering av bilar, sådana de definieras i fordonslagen (1090/2002), eller en del av dessa med material som är avsedda för reparationslackering, om den sker på annan plats än den ursprungliga produktionslinjen, och lackering av släpvagnar sådana de definieras i fordonslagen.

Tabell 3.

Verksamhet (förbrukning av lösningsmedel ton/år) Förbrukning av lösningsmedel (ton/år) Gränsvärde för utsläpp i avgaser (mg C/Nm3) Gränsvärde för diffusa utsläpp (i % av använda lösningsmedel) Gränsvärde för totala utsläpp Särskilda bestämmelser
Nya anläggningar Befintliga anläggningar Nya anläggningar Befintliga anläggningar
Fordonslackering (≤ 15) Fordonslackering utanför produktionsanläggningen ≤ 15 50 (1) 25 (1) När iakttagande av gränsvärdet för utsläpp visas enligt 11 § 2 mom. skall mätningarna pågå i genomsnitt 15 minuter.

Bilaga 3

PLAN FÖR HANTERING AV LÖSNINGSMEDEL

3. Användning av planen för hantering av lösningsmedel


Användning av planen för hantering vid bestämning av diffusa utsläpp (F)

i) Vid beräkningen av diffusa utsläpp (F) ska någondera av följande ekvationer användas:

F = I1 - O1 - O5 - O6 - O7 - O8

eller

F = O2 + O3 + O4 + O9

Diffusa utsläpp ska bestämmas antingen genom direkt mätning av mängderna eller genom en motsvarande beräkning, t.ex. med hjälp av processens uppsamlingskapacitet.

Gränsvärdet för diffusa utsläpp uttrycks eller beräknas i procent (%) av mängden använda organiska lösningsmedel (I).

ii) De diffusa utsläppen ska bestämmas genom en kort men omfattande serie mätningar. Bestämningen ska upprepas först när utrustningen förnyas.

Användning av planen för hantering vid iakttagande av en minskningsplan enligt bilaga 2

Om en plan for minskning av utsläpp iakttas i en anläggning ska den årliga förbrukningen (C) av lösningsmedel bestämmas med hjälp av planen för hantering enligt följande ekvation:

C = I1 - O8

Bestämmandet av halten av fasta ämnen i beläggningsmedel eller målarfärg, tryckfärg, lack eller lim för uträkning av det årliga referensutsläppet (ARE) och utsläppsmålet (TE) kan på motsvarande sätt göras utgående från den årliga förbrukningen genom att produktens halt av fasta ämnen ( % eller g/l) och de fasta ämnenas densitet (g/l) beaktas.

Användning av planen för hantering vid beräkning av de totala utsläppen (E)

Planen för hantering ska göras upp årligen för att de totala utsläppen (E) från en anläggning eller verksamhetsenhet ska kunna bestämmas. Utsläppen kan bestämmas som följer:

E = F (diffusa utsläpp) + O1 (utsläpp i avgaser)

I en anläggning som bedriver två eller flera av de verksamheter som ingår i förordningens tillämpningsområde och där det gränsvärde för totala utsläpp som avses i 9 § 2 mom. tillämpas bör planen för hantering göras upp årligen för att det ska vara möjligt att beräkna de totala utsläppen från alla behöriga verksamheter och att jämföra utsläppen med de totala utsläpp som skulle ha uppnåtts genom iakttagande av de gränsvärden för utsläpp som i bilaga 1 anges särskilt för varje verksamhet.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.