1286/2015

Helsingfors den 29 oktober 2015

Statsrådets förordning om miljöministeriet

I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av lagen om statsrådet (175/2003):

1 §
Verksamhetsidé

Miljöministeriet är en samarbetsinriktad ledande påverkare som arbetar för att trygga en hållbar utveckling, biologisk mångfald och en god livsmiljö för nuvarande och kommande generationer.

2 §
Uppgifter

Till miljöministeriets uppgifter hör

1) luftvård och åtgärder mot klimatförändringar, bullerbekämpning, avfallsfrågor, havsskydd, vattenvård och annan miljövård,

2) att förebygga och följa upp miljöolägenheter orsakade av användningen av kemikalier,

3) att förebygga och följa upp miljöolägenheter orsakade av användningen av genteknik,

4) att organisera bekämpningen av oljeskador och andra miljöskador och att sörja för att miljöskador ersätts,

5) miljökonsekvensbedömning,

6) miljöekonomi,

7) skydd av vilda arter och naturtyper, utveckling av nätet av naturskyddsområden, skötseln och användningen av naturskyddsområden och ödemarksområden samt genomförandet av naturskyddsprogram,

8) landskapsvård och landskapsskydd,

9) rekreationen i det fria, med undantag av statens strövområden,

10) att planera områdesanvändningen och styra landskapsplaneringen samt markpolitiken,

11) att utveckla områdes- och samhällsstrukturen samt livsmiljöernas kvalitet,

12) styra användningen av marktsubstanser,

13) vård av kulturmiljöer och av byggnadsarvet samt byggnadsskydd,

14) styra byggandet och fastighetsskötseln samt

15) utveckla bostadsförhållandena.

3 §
Ämbetsverk inom ministeriets ansvarsområde

Till miljöministeriets ansvarsområde hör Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet, Finlands miljöcentral, statens bostadsfond och oljeskyddsfonden. Miljöministeriet styr regionförvaltningsverken, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Säkerhets- och kemikalieverket samt Forststyrelsens offentliga förvaltningsuppgifter inom sitt ansvarsområde.

4 §
Statligt ägda bolag som lyder under miljöministeriet

Till miljöministeriets ansvarsområde hör Kommunfinans Abp och A-Kruunu Oy.

5 §
Uppläggningen av arbetet

Vid miljöministeriet finns naturmiljöavdelningen, avdelningen för den byggda miljön och miljövårdsavdelningen. Dessutom finns vid ministeriet de gemensamma tjänsterna och stödet för ledningen. De gemensamma tjänsterna består av resultatområdet för förvaltning och internationella ärenden och resultatområdet för information och kommunikation. I fråga om avdelningarnas och resultatområdenas uppgifter samt om hur verksamheten i övrigt ska ordnas föreskrivs i miljöministeriets arbetsordning.

I ministeriets arbetsordning föreskrivs vidare om styrningen av ministeriets förvaltningsområde, ledningen av ministeriet, ledningsgrupperna, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare, placeringen av personalen, beredningen av ärendena samt om vilken tjänstemän som ska avgöra ett ärende.

Närmare bestämmelser om avdelningarnas och resultatområdenas interna organisation samt om personalens uppgifter ingår i avdelningens eller resultatområdets administrativa föreskrifter, som fastställs av chefen för avdelningen eller resultatområdet.

6 §
Ledande tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef. Chef för en avdelning är en överdirektör. Chef för resultatområdet för förvaltning och internationella ärenden är direktören för förvaltning och internationella ärenden och chef för resultatområdet för information och kommunikation är kommunikationsdirektören.

7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkoren är

1) för direktören för förvaltning och internationella ärenden och kommunikationsdirektören högre högskoleexamen, sådan mångsidig erfarenhet som uppgiften kräver, i praktiken visad ledarförmåga och erfarenhet av ledarskap,

2) för regeringsråd och regeringssekreterare behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003),

3) för lagstiftningsdirektören och lagstiftningsråden annan högre högskoleexamen i juridik än magisterexamen i internationell och komparativ rätt och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och med lagberedning, samt

4) för ekonomidirektören, dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören och för andra råd än de som nämns i 2 och 3 punkten, för konsultativa tjänstemän, personalchefen, ekonomichefen samt kommunikationschefen högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde.

8 §
Tillsättning av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen, överdirektörerna, direktören för förvaltning och internationella ärenden, kommunikationsdirektören, regeringsråden, byggnadsråden, råden för internationella ärenden, miljöråden, regionplaneringsråden, bostadsråden, lagstiftningsdirektören, lagstiftningsråden, revisionsrådet, ekonomidirektören, dataförvaltningsdirektören, forskningsdirektören, konsultativa tjänstemän och regeringssekreterare finns i reglementet för statsrådet. Statsrådet utnämner också personalchefen, ekonomichefen och kommunikationschefen.

Övriga tjänstemän och personal i arbetsavtalsförhållande utnämns eller anställs av ministeriet.

9 §
Avgörande av ärenden

Bestämmelser om ministerns beslutanderätt finns i lagen om statsrådet (175/2003).

Tjänstemännen vid ministeriet avgör i enlighet med vad som föreskrivs i ministeriets arbetsordning sådana i 36 § reglementet för statsrådet föreskrivna ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla.

Utöver vad som i 16 § i lagen om statsrådet och 37 § i reglementet för statsrådet föreskrivs om förbehållande av beslutanderätt får en chef för en avdelning eller ett resultatområde förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende där avgörandet har överlåtits åt en underlydande tjänsteman.

10 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 november 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om miljöministeriet (708/2003) jämte ändringar.

Helsingfors den 29 oktober 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsdirektör
Riitta Rönn

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.