1278/2015

Helsingfors den 23 oktober 2015

Lag om ändring av värdepappersmarknadslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i värdepappersmarknadslagen (746/2012) 7 kap. 9 §, mellanrubriken före 14 § samt 15 § och 9 kap. 13 §,

ändras 1 kap. 4 §, 3 kap. 6 § 2 mom., 4 kap. 3 § 1 mom. 4 punkten och 10 § 4 mom., 5 kap. 11 § 4 punkten, 7 kap. 2 § 2 mom., 3 §, 4 § 1 mom. samt 5 och 10—14 §, 17 § 2 punkten och 18 § 2 mom., rubriken för 8 kap. och 8 kap. 1 §, 9 kap. 1 § 2 mom., 4 § 2 mom. samt 5 och 7—9 §, 10 § 1 mom. och 12 §, 10 kap. 5 och 8 § samt 15 kap. 1 § 1 mom. och 2 §, av dem 15 kap. 1 § 1 mom. sådant det lyder i lag 258/2013, samt

fogas till 7 kap. nya 3 a och 3 b §, till 8 kap. nya 6 a och 6 b §, till 9 kap. nya 6 a, 6 b, 8 a—8 c och 10 a §, till 10 kap. 6 § ett nytt 2 mom. samt till 17 kap. en ny 1 a § som följer:

1 kap.

Allmänna bestämmelser

4 §
Opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information

Den som själv eller enligt uppdrag erbjuder värdepapper eller ansöker om att värdepapper ska tas upp till handel på en reglerad marknad eller en multilateral handelsplattform eller som enligt 3—9 eller 11 kap. är informationsskyldig gentemot investerare ska opartiskt och konsekvent tillhandahålla investerarna tillräcklig information om omständigheter som kan inverka väsentligt på värdepapperens värde.

3 kap.

Tillämpningsområde och definitioner

6 §
Hemstat för värdepappersemission

Hemstaten för en värdepappersemission är Finland också när emittenten har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland och aktierelaterade värdepapper eller andra värdepapper än de som avses i 3 mom. erbjuds till allmänheten eller det görs en ansökan om att värdepapperen inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ska tas upp till handel först i Finland. Om någon annan än emittenten har beslutat om erbjudandet eller ansökan om upptagande till handel på en reglerad marknad, kan emittenten senare som hemstat för emissionen välja någon annan av de EES-stater där värdepapperen är föremål för handel på en reglerad marknad.


4 kap.

Offentliggörande av prospekt samt prospektets innehåll

3 §
Undantag från skyldigheten att offentliggöra prospekt då värdepapper erbjuds till allmänheten

Prospekt behöver inte offentliggöras om värdepapper erbjuds


4) inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för ett sammanlagt vederlag på mindre än 2 500 000 euro som beräknas för en tolvmånadersperiod, eller


10 §
Grundprospekt

De slutgiltiga villkoren för ett värdepapperserbjudande ska, om de inte framgår av grundprospektet eller av en komplettering av grundprospektet, ges in till Finansinspektionen samtidigt som de offentliggörs i enlighet med 2 mom. Finansinspektionen ska ge in dem till Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och, på begäran av den som har begärt att prospektet ska godkännas, till den mottagande EES-statens behöriga myndighet med iakttagande av vad som i 5 kap. 6 och 7 § föreskrivs om meddelanden till andra myndigheter.

5 kap.

Finansinspektionens behörighet och förfarandet vid godkännande av prospekt

11 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får närmare föreskrifter utfärdas om


4) utformningen av och innehållet i prospekt som ska offentliggöras över värdepapper som ingår i ett erbjudande för vilket vederlaget inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet för en tolvmånadersperiod sammanlagt är mindre än 5 000 000 euro men minst 2 500 000 euro.

7 kap.

Regelbunden informationsskyldighet

2 §
Hemstat för sådana emittenters regelbundna informationsskyldighet som har emitterat aktier, värdepapper som berättigar till aktier och därmed jämförbara värdepapper

Bestämmelser om hemstaten för den regelbundna informationsskyldigheten för emittenter som har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland finns i 3 a §.

3 §
Hemstat för sådana emittenters regelbundna informationsskyldighet som har emitterat andra värdepapper

Finland är hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten för en emittent av andra värdepapper än sådana som avses i 2 §, när de är föremål för handel på en reglerad marknad och deras nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde understiger 1 000 euro, om emittenten har sitt bolagsrättsliga säte i Finland.

En emittent av värdepapper som avses i 1 mom. och vars nominella värde eller bokföringsmässiga motvärde är minst 1 000 euro ska som hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten välja någon av de EES-stater där emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad eller den EES-stat där emittenten har sitt bolagsrättsliga säte. Valet av hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är i kraft minst tre år åt gången, dock högst så länge som emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad i EES-staten i fråga och emittentens i 2 § avsedda värdepapper inte har tagits upp till handel på en reglerad marknad.

En emittent ska offentliggöra uppgift om vilken EES-stat som valts till hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten. Uppgift om valet ska dessutom ges in till den behöriga myndigheten i den EES-stat där emittenten har sitt bolagsrättsliga säte och i de EES-stater där emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad.

Bestämmelser om hemstaten för den regelbundna informationsskyldigheten för emittenter som har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland finns i 3 a §.

3 a §
Hemstat för tredjelandsemittenters regelbundna informationsskyldighet

En emittent som har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland och som har emitterat aktier, värdepapper som berättigar till aktier och därmed jämförbara värdepapper, vilka är föremål för handel på en reglerad marknad, ska som hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten välja någon av de EES-stater där dessa värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad. Valet av hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är i kraft så länge som emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad i EES-staten i fråga.

En emittent som har sitt bolagsrättsliga säte i ett tredjeland och som har emitterat andra än i 1 mom. avsedda värdepapper, vilka är föremål för handel på en reglerad marknad, ska som hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten välja någon av de EES-stater där emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad. Valet av hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är i kraft minst tre år åt gången, dock högst så länge som emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad i EES-staten i fråga och emittentens i 1 mom. avsedda värdepapper inte har tagits upp till handel på en reglerad marknad.

En emittent ska offentliggöra uppgift om vilken EES-stat som valts till hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten. Uppgift om valet ska dessutom ges in till den behöriga myndigheten i de EES-stater där emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad.

3 b §
Bestämmande av hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten när emittenten inte har offentliggjort hemstaten

Om en emittent som har emitterat värdepapper som avses i 3 eller 3 a § inte har offentliggjort sin hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten inom tre månader från det att värdepapperen togs upp till handel på en reglerad marknad, anses hemstaten vara den EES-stat där emittentens värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad. Om dessa EES-stater är fler än en anses de alla vara hemstater för den regelbundna informationsskyldigheten tills emittenten har valt en av dem, offentliggjort uppgiften och meddelat den till den behöriga myndigheten i enlighet med 3 eller 3 a §.

4 §
Avgränsning av tillämpningsområdet

Vad som i detta kapitel föreskrivs om informationsskyldighet gäller inte

1) finska staten,

2) Finlands Bank,

3) finländska kommuner och samkommuner,

4) andra stater och deras centralbanker eller regionala och lokala förvaltningsenheter,

5) Europeiska centralbanken,

6) sådana internationella offentliga organ i vilka minst en EES-stat är medlem,

7) det europeiska finansiella stabiliseringsinstrument (EFSF) som avses i 1 § i lagen om statsborgen för ett europeiskt finansiellt stabiliseringsinstrument (668/2010) och andra motsvarande emittenter eller finansiella instrument som har inrättats eller emitterats i syfte att upprätthålla finansiell stabilitet i Europeiska monetära unionen genom tillhandahållande av tillfälligt finansiellt stöd till medlemsstater vars valuta är euro.


5 §
Offentliggörande av bokslut och verksamhetsberättelse

En emittent ska offentliggöra sitt bokslut och sin verksamhetsberättelse utan obefogat dröjsmål senast tre veckor före den bolagsstämma där bokslutet ska framläggas för fastställelse, dock senast fyra månader efter räkenskapsperiodens utgång. Bokslutet och verksamhetsberättelsen ska offentliggöras i enlighet med kommissionens tekniska standarder för tillsyn.

10 §
Offentliggörande av halvårsrapport

En emittent av värdepapper ska offentliggöra en halvårsrapport för räkenskapsperiodens sex första månader. Skyldigheten gäller dock inte en emittent som på en reglerad marknad har emitterat endast andra värdepapper än aktier, värdepapper som berättigar till aktier och därmed jämförbara värdepapper och som per enhet har ett nominellt värde av minst 100 000 euro eller motsvarande belopp i någon annan valuta på emissionsdagen.

Halvårsrapporten ska offentliggöras utan obefogat dröjsmål, dock senast tre månader efter utgången av rapportperioden. Tidpunkten ska offentliggöras så snart den har fastställts.

11 §
Halvårsrapportens innehåll och utformning

Halvårsrapporten ska ge en rättvisande bild av emittentens verksamhetsresultat och finansiella ställning. Halvårsrapporten ska utarbetas enligt samma redovisnings- och värderingsprinciper som följs i bokslutet. Uppgifterna i halvårsrapporten ska vara jämförbara med uppgifterna för motsvarande period under föregående räkenskapsperiod. Om emittenten ska upprätta ett koncernbokslut, ges halvårsrapporten som information om koncernen.

Halvårsrapportens redogörelsedel ska innehålla en allmän beskrivning av emittentens verksamhetsresultat och finansiella ställning samt dessas utveckling under rapportperioden. Redogörelsedelen ska innefatta en beskrivning av betydande händelser och transaktioner under rapportperioden, av deras inverkan på emittentens verksamhetsresultat och finansiella ställning och av betydande risker och osäkerhetsmoment i emittentens affärsverksamhet under den närmaste framtiden.

Halvårsrapportens tabelldel ska utarbetas i enlighet med de internationella redovisningsstandarder för delårsrapporter som avses i bokföringslagen (1336/1997).

12 §
Granskning av halvårsrapporten och offentliggörande av revisorsutlåtande

Om emittentens revisor har granskat halvårsrapporten ska revisorn i sitt utlåtande uppge hur omfattande granskningen varit. Revisorsutlåtandet ska då fogas till halvårsrapporten.

Om emittentens revisor inte har granskat halvårsrapporten ska emittenten uppge detta i halvårsrapporten.

13 §
Halvårsrapport för en förlängd räkenskapsperiod

Om en emittents räkenskapsperiod har förlängts ska emittenten dessutom för de tolv första månaderna av räkenskapsperioden offentliggöra en halvårsrapport som motsvarar en sådan halvårsrapport för räkenskapsperiodens sex första månader som avses i 11 §.

14 §
Rapport om betalningar till staternas regeringar av emittenter som är verksamma inom utvinningsindustrin eller avverkning av primärskog

En emittent som är verksam inom utvinningsindustrin eller avverkning av primärskog enligt artikel 41.1 och 41.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/34/EU om årsbokslut, koncernredovisning och rapporter i vissa typer av företag, om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/43/EG och om upphävande av rådets direktiv 78/660/EEG och 83/349/EEG ska en gång per år offentliggöra en sådan rapport om betalningar till staternas regeringar som avses i artikel 43 eller 44 i det direktivet. Rapporten ska offentliggöras inom sex månader efter räkenskapsperiodens slut.

17 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får närmare bestämmelser utfärdas om


2) innehållet i och offentliggörandet av i detta kapitel avsedda halvårsrapporter, bokslut och verksamhetsberättelser samt annan informationsskyldighet,


18 §
Finansinspektionens behörighet att utfärda föreskrifter och bevilja undantag

Finansinspektionen ska bevilja emittenter vars hemstat är ett tredjeland undantag att offentliggöra uppgifter i halvårsrapporter, bokslut och verksamhetsberättelser i enlighet med regleringen i sin hemstat, om kraven enligt hemstatens lagstiftning anses motsvara de krav som Finlands lagstiftning ställer.


8 kap.

Annan informationsskyldighet och andra särskilda skyldigheter

1 §
Tillämpningsområde

Bestämmelserna i 2, 3 och 7 § i detta kapitel ska tillämpas på emittenter som

1) har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad,

2) vars värdepapper är föremål för handel på en börs, eller

3) som har ansökt om att värdepapper de emitterat ska tas upp till handel på en börs eller reglerad marknad i enlighet med 1 eller 2 punkten.

Bestämmelserna i 4—6 och 6 a § i detta kapitel ska tillämpas på de emittenter som avses i 7 kap. 2, 3 och 3 a § och vars hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är Finland.

Bestämmelserna i 8 § i detta kapitel ska tillämpas på de emittenter som har sitt bolagsrättsliga säte i Finland och vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad.

Bestämmelserna i 6 b § i detta kapitel ska tillämpas på de emittenter som avses i 7 kap. 3 och 3 a § och vars hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är Finland.

6 a §
Offentliggörande av förändringar i rättigheter som är förenade med värdepapperen

En emittent ska utan dröjsmål offentliggöra förändringar i rättigheter som är förenade med de emitterade värdepapperen.

6 b §
Likabehandling av innehavare av obligationslån

Den som emitterar obligationslån ska se till att alla innehavare av obligationslån som har emitterats samtidigt och på samma villkor behandlas lika med avseende på de rättigheter som är förenade med skuldebreven.

9 kap.

Anmälan om betydande ägar- och röstandelar

1 §
Tillämpningsområde

Detta kapitel ska tillämpas på börsbolag som är målbolag och på deras aktieägare och personer som jämställs med aktieägare. Detta kapitel ska tillämpas också på andra emittenter vars hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten är Finland enligt 7 kap. 3 a § 1 mom. och på deras aktieägare och personer som jämställs med aktieägare.

4 §
Personer som jämställs med aktieägare

Med aktieägare jämställs personer som utövar bestämmande inflytande i aktieägaren samt andra personer vars andel enligt 5, 6, 6 a eller 6 b § eller inkluderade andel i målbolaget enligt 7 § förändras.

5 §
Skyldighet att anmäla ägar- och röstandelar

En aktieägare ska anmäla sin ägar- och röstandel till målbolaget och Finansinspektionen (flaggningsanmälan) när andelen uppnår, överskrider eller underskrider 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 eller 90 procent eller två tredjedelar av röstetalet eller totalantalet aktier i målbolaget (flaggningsgräns).

6 a §
Skyldighet att anmäla finansiella instrument

Flaggningsanmälan ska göras också då aktieägaren på basis av ett finansiellt instrument har rätt att förvärva ett sådant antal aktier i målbolaget som uppnår, överskrider eller underskrider flaggningsgränsen. Vid tillämpningen av denna paragraf betraktas som finansiellt instrument också ett finansiellt instrument vars värde bestäms utifrån en aktie i målbolaget och som har liknande ekonomisk effekt som ett finansiellt instrument som berättigar till aktier i målbolaget. Flaggningsanmälan ska göras oberoende av om det finansiella instrumentet realiseras genom fysisk eller kontant avveckling av de underliggande tillgångarna.

Den ägar- eller röstandel som avses i 1 mom. och som grundar sig på ett finansiellt instrument ska beräknas med hänsyn till det totala nominella beloppet för aktierna. Om ett finansiellt instrument endast kan realiseras genom kontantavräkning, ska andelen beräknas enligt det deltajusterade antalet aktier.

Skyldigheten att göra en flaggningsanmälan gäller endast finansiella instrument som kan leda till att aktieägaren förvärvar en ägar- eller röstandel eller till en liknande ekonomisk effekt. Från dem får det då inte göras avdrag med finansiella instrument som kan leda till att aktier i samma målbolag avyttras.

6 b §
Anmälningsskyldighet på basis av sammanläggning av ägar- och röstandelar samt finansiella instrument

Flaggningsanmälan ska göras också när den ägar- och röstandel som en aktieägare har enligt 5 och 6 § och den ägarandel som grundar sig på ett finansiellt instrument enligt 6 a § sammanlagt uppnår, överskrider eller underskrider flaggningsgränsen.

Flaggningsanmälan ska göras också när aktieägaren förvärvar de i 6 a § avsedda finansiella instrumentens underliggande aktier.

7 §
Beräkning av ägar- och röstandelar

Till en aktieägares anmälningspliktiga andel räknas vid tillämpningen av 5, 6, 6 a och 6 b §

1) ägar- och röstandelar i företag och stiftelser där aktieägaren har bestämmande inflytande,

2) ägar- och röstandelar i pensionsstiftelser och pensionskassor för aktieägaren och företag där denne har ett bestämmande inflytande.

8 §
Undantag från anmälningsskyldigheten

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte

1) aktier som förvärvas endast för clearingverksamhet för högst fyra handelsdagar och inte heller den som förvarar aktier och som i denna egenskap innehar aktier och kan utöva den rösträtt som är knuten till de förvaltade aktierna endast enligt särskilda anvisningar,

2) ägar- och röstandelar i en handelsportfölj som innehas av ett kreditinstitut eller en tillhandahållare av investeringstjänster, om

a) andelen i handelsportföljen inte överstiger 5 procent av röstetalet eller totalantalet aktier i målbolaget, och

b) rösträtt som följer med aktierna i handelsportföljen inte utövas eller ledningen av emittenten inte annars påverkas genom aktierna,

3) ägar- och röstandelar som har förvärvats i stabiliseringssyfte i samband med erbjudande av värdepapper eller för att genomföra återköpsprogram enligt kommissionens återköpsförordning, om den rösträtt som följer med aktierna inte utövas eller på annat sätt används för att ingripa i ledningen av emittenten.

8 a §
Undantag från anmälningsskyldigheten för moderföretag till fondbolag eller tillhandahållare av investeringstjänster

Ett moderföretag till ett fondbolag som avses i lagen om placeringsfonder eller till ett fondbolag som beviljats verksamhetstillstånd i en annan EES-stat (moderföretag) behöver inte räkna samman sina ägar- och röstandelar med de ägar- och röstandelar som en placeringsfond som förvaltas av fondbolaget eller ett fondföretag innehar, om den rösträtt som hänför sig till aktierna utövas oberoende av moderföretaget. Moderföretaget får i detta fall inte ge direkta eller indirekta anvisningar eller på något annat sätt försöka påverka fondbolaget vad gäller utövandet av de rösträtter som hänför sig till aktierna.

Ett moderföretag till en tillhandahållare av investeringstjänster som beviljats verksamhetstillstånd i Finland eller i en annan EES-stat behöver inte räkna samman sina ägar- och röstandelar med de ägar- och röstandelar som tillhandahållaren av investeringstjänster förvaltar med stöd av förmögenhetsförvaltningsavtal, om tillhandahållaren av investeringstjänster kan utöva den rösträtt som hänför sig till aktierna endast i enlighet med givna anvisningar och den utövar rösträtten oberoende av moderföretaget. Moderföretaget till tillhandahållaren av investeringstjänster får i detta fall inte ge direkta eller indirekta anvisningar eller på något annat sätt försöka påverka tillhandahållaren av investeringstjänster vad gäller utövandet av de rösträtter som hänför sig till ak-tierna.

Moderföretaget ska utan dröjsmål underrätta Finansinspektionen då den avser tillämpa det undantag som avses i denna paragraf. Av anmälan ska framgå följande uppgifter:

1) fullständigt namn och företags- och organisationsnummer eller motsvarande utländsk registerbeteckning för det fondbolag och den tillhandahållare av investeringstjänster på vilka moderföretaget önskar tillämpa undantaget,

2) de myndigheter som utövar tillsyn över fondbolaget och tillhandahållaren av investeringstjänster i fråga,

3) meddelande om att moderföretaget uppfyller kraven i denna paragraf i fråga om vart och ett fondbolag och företag som tillhandahåller investeringstjänster.

Moderföretaget ska utan obefogat dröjsmål meddela Finansinspektionen om ändringar i de uppgifter som anges i 3 mom.

Moderföretaget ska dessutom på begäran lämna Finansinspektionen uppgifter om

1) de förfaranden genom vilka man förhindrar utbyte av information mellan moderföretaget och fondbolaget eller tillhandahållaren av investeringstjänster om utövandet av rösträtter,

2) den oberoende ställningen för dem som beslutar om utövandet av rösträtterna,

3) uppdragsförhållandet och dess villkor, om moderföretaget samtidigt är kund hos det fondbolag eller den tillhandahållare av investeringstjänster där det har bestämmande inflytande.

8 b §
Undantag från anmälningsskyldigheten för marknadsgaranter

Bestämmelserna i detta kapitel gäller inte sådana förvärv eller avyttringar av ägar- och röstandelar som en tillhandahållare av investeringstjänster gör i egenskap av marknadsgarant och som leder till att femprocentsgränsen uppnås eller överskrids eller till att andelen underskrider denna gräns om inte marknadsgaranten ingriper i ledningen av emittenten och inte heller förmår emittenten att köpa aktierna i fråga eller påverkar deras pris.

En marknadsgarant ska underrätta Finansinspektionen då den avser tillämpa undantaget i denna paragraf och då den inte längre avser tillämpa det. Anmälan till Finansinspektionen ska göras målbolagsvis. Anmälan ska göras utan obefogat dröjsmål i enlighet med 9 § 1 mom.

En förutsättning för tillämpningen av undantaget i denna paragraf är dessutom att marknadsgaranten kan särskilja de förvärv eller avyttringar av ägar- eller röstandelar som denne gjort i egenskap av marknadsgarant från andra förvärv och avyttringar.

8 c §
Undantag från anmälningsskyldigheten för fondbolag och tillhandahållare av investeringstjänster med verksamhetstillstånd från ett tredjeland

Finansinspektionen ska bevilja ett moderföretag till ett fondbolag eller en tillhandahållare av investeringstjänster som beviljats verksamhetstillstånd i ett tredjeland tillstånd att tillämpa ett undantag som avses i 8 a §, om bestämmelserna i hemstaten för fondbolaget eller tillhandahållaren av investeringstjänster motsvarar kraven i 8 a §. Moderföretaget ska lägga fram en utredning om överensstämmelse med kraven för Finansinspektionen.

9 §
Flaggningsanmälan

Flaggningsanmälan ska göras utan obefogat dröjsmål, dock senast handelsdagen efter det att aktieägaren fick kännedom om eller borde ha haft kännedom om förvärvet eller avyttringen, om sin möjlighet att utöva rösträtten eller om den rättshandling som lett till att aktieägarens ägar- och röstandel förändrats eller kommer att förändras i det fall att rättshandlingen genomförs så som anges i 5, 6, 6 a eller 6 b §. Aktieägaren ska anses ha fått kännedom om rättshandlingen senast två handelsdagar efter det att den genomförts.

En aktieägare behöver inte göra flaggningsanmälan om denna görs av den person som har bestämmande inflytande över aktieägaren.

Flaggningsanmälan ska göras på grundval av de uppgifter som målbolaget i enlighet med 8 kap. 6 § har offentliggjort om målbolagets sammanlagda röstetal och antal aktier. I flaggningsanmälan ska de andelar som avses i 5, 6, 6 a och 6 b § i det här kapitlet vara specificerade.

10 §
Målbolags anmälningsskyldighet

När ett målbolag får en flaggningsanmälan ska det utan obefogat dröjsmål offentliggöra den information som ingår i anmälan. Målbolaget är inte skyldigt att offentliggöra informationen om inte aktieägaren är anmälningsskyldig. Om målbolaget inte känner till all information som ska offentliggöras i flaggningsanmälan ska även detta meddelas i samband med offentliggörandet. Om det i flaggningsanmälan dessutom har lämnats annan information, ska också denna information offentliggöras samtidigt.


10 a §
Undantag från anmälningsskyldigheten för målbolag med bolagsrättslig hemort i ett tredjeland

Finansinspektionen ska bevilja ett målbolag med bolagsrättslig hemort i ett tredjeland tillstånd att offentliggöra en flaggningsanmälan som målbolaget fått kännedom om i enlighet med bestämmelserna i tredjelandet, om flaggningsanmälan till målbolaget och offentliggörandet av anmälan enligt bestämmelserna i tredjelandet ska göras högst sju handelsdagar från det att ägar- eller röst-andelen uppnår, överskrider eller sjunker under den föreskrivna gränsen. Målbolaget ska lägga fram en utredning om bestämmelserna i tredjelandet för Finansinspektionen.

Finansinspektionen ska underrätta Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten när inspektionen beviljar tillstånd enligt denna paragraf.

12 §
Finansinspektionens behörighet att meddela föreskrifter

I syfte att genomföra öppenhetsdirektivet får Finansinspektionen meddela närmare föreskrifter om innehållet i anmälningsskyldigheten enligt detta kapitel, om hur innehållet ska presenteras och om beräkningsmetoderna, om inte något annat följer av en delegerad akt som antagits av kommissionen eller av en teknisk standard för genomförande.

10 kap.

Offentliggörande och tillgänglighållande av obligatorisk information

5 §
Tillgänglighållande av obligatorisk information på webbplatser

En emittent ska hålla obligatorisk information som avses i 6—9 och 11 kap. och information om emittentens val av hemstat enligt 7 kap. 3 § 3 mom. och 3 a § 3 mom. tillgänglig för allmänheten på sin webbplats i minst fem år.

Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska en emittent hålla information som avses i 7 kap. 5, 7, 8 och 10 § tillgänglig för allmänheten på sin webbplats i minst tio år.

6 §
Tillgänglighållande av obligatorisk information i den centrala lagringsenheten

Trots det som föreskrivs i 1 mom. ska en emittent hålla information som avses i 7 kap. 5, 7, 8 och 10 § tillgänglig för allmänheten i den centrala lagringsenheten i minst tio år.

8 §
Bemyndigande att utfärda förordning

Genom förordning av finansministeriet får det utfärdas närmare bestämmelser om den centrala lagringsenhet som avses i 3 § 2 mom. och om dess verksamhet samt om tillgänglighållande av information enligt 6 §, i syfte att genomföra öppenhetsdirektivet och de rättsakter som kommissionen antagit med stöd av öppenhetsdirektivet.

15 kap.

Administrativa påföljder

1 §
Ordningsavgift

Ordningsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 38 § 1 mom. 2 punkten i lagen om Finansinspektionen:

1) denna lags 5 kap. 4 § om överlämnande av marknadsföringsmaterial till Finansinspektionen,

2) denna lags 8 kap. 2—6, 6 a och 7 § om informationsskyldighet,

3) denna lags 9 kap. 11 § om skyldighet att göra anmälan om betydande ägar- och röstandelar,

4) denna lags 10 kap. 3 § 2 mom. om lämnande av obligatorisk information och 5 och 6 § om tillgänglighållande av obligatorisk information.


2 §
Påföljdsavgift

Påföljdsavgift påförs för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen:

1) bestämmelserna om förbud mot att lämna osann eller vilseledande information och om opartiskt tillhandahållande av tillräcklig information i 1 kap. 3 och 4 §,

2) bestämmelserna om skyldighet att offentliggöra prospekt i 4 kap. 1, 6—12, 14 och 15 §,

3) bestämmelserna om offentliggörande av information i 6 kap. 4—7 och 9 §, 7 kap. 7 och 16 § samt 10 kap. 3 § 1 mom. och 4 § samt bestämmelsen om likabehandling av innehavare av obligationslån i 8 kap. 6 b §,

4) bestämmelserna om offentligt uppköpserbjudande och skyldighet att lämna erbjudande i 11 kap. 7—11, 13, 14, 16—19, 22—25 och 27 §,

5) bestämmelserna om företagsspecifikt insiderregister och marknadsmissbruk i 13 kap. 6—8 § och 14 kap. 2, 3, 5 och 6 §.

Utöver vad som föreskrivs i 1 mom. i denna paragraf påförs påföljdsavgift också för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: bestämmelserna i denna lag om offentliggörande av information i 7 kap. 5, 6, 8 och 10—14 §, bestämmelsen om offentliggörande av förändringar i rättigheter som är förenade med värdepapperen i 8 kap. 6 a § och bestämmelserna om anmälan om betydande ägar- och röstandelar i 9 kap. 5, 6, 6 a, 6 b, 9 och 10 §.

Påföljdsavgift påförs dessutom för försummelse eller överträdelse av följande bestämmelser som avses i 40 § 1 mom. i lagen om Finansinspektionen: närmare bestämmelser och föreskrifter som gäller de bestämmelser som avses i 1 och 2 mom. i denna paragraf samt sådana bestämmelser i förordningar och beslut som kommissionen antagit med stöd av prospektdirektivet och öppenhetsdirektivet.

17 kap.

Tillsynsbefogenheter

1 a §
Förbud att utöva rösträtt

Finansinspektionen kan av vägande skäl förbjuda den som bryter mot de skyldigheter att anmäla betydande ägar- och röstandelar som avses i 9 kap. 5, 6, 6 a, 6 b och 9 §, att utöva sin rösträtt och företräda de aktier som överträdelsen gäller vid målbolagets bolagsstämma. Förbudet gäller tills anmälningsskyldigheten har fullgjorts, om inte Finansinspektionen av särskilt vägande skäl förlänger förbudet för en viss tid, dock högst tre månader. Utöver vad som föreskrivs någon annanstans i lag ska Finansinspektionen utan dröjsmål meddela målbolaget om ett förbud eller om att förbudet upphört.


Denna lag träder i kraft den 26 november 2015.

Om en emittent, vars värdepapper var föremål för handel på en reglerad marknad när denna lag trädde i kraft, inte har offentliggjort hemstaten för den regelbundna informationsskyldigheten senast den 27 november 2015, börjar den tidsfrist på tre månader som avses i 7 kap. 3 b § i denna lag det angivna datumet.

Bestämmelserna i 7 kap. 3 b § i denna lag tillämpas endast på emittenter

1) med vilkas värdepapper handeln inleds på en reglerad marknad den 27 november 2015 eller därefter, eller

2) vars värdepapper är föremål för handel den 27 november 2015, men som inte har offentliggjort och till myndigheterna meddelat hemstaten för den regelbundna informationsskyldigheten i enlighet med 7 kap. 3 eller 3 a §.

En emittent som avses i 3 mom. 2 punkten och som har sitt bolagsrättsliga säte i Finland samt vars värdepapper är föremål för handel på en reglerad marknad endast i Finland, behöver dock inte offentliggöra eller till Finansinspektionen meddela att Finland är hemstat för den regelbundna informationsskyldigheten.

Bestämmelserna i 7 kap. 14 § tillämpas på den rapport som ska utarbetas för den räkenskapsperiod som inleds den 1 januari 2016 eller därefter.

När lagen träder i kraft ska en aktieägare göra flaggningsanmälan om sådan ägar- och röstandel som avses i 9 kap. 5, 6, 6 a och 6 b § inom en månad från lagens ikraftträdande, såvida inte ägar- och röstandelen har anmälts eller på annat sätt offentliggjorts tidigare.

RP 11/2015
EkUB 4/2015
RSv 9/2015
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2004/109/EG (32004L0109) EUT L 390, 31.12.2004, s. 38—57
Europaparlamentets och Rådets direktiv 2013/50/EU (32013L0050) EUT L 294, 6.11.2013, s. 13—27
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/51/EU (32014L0051) EUT L 153, 22.5.2014, s. —61

Helsingfors den 23 oktober 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.