1264/2015

Helsingfors den 15 oktober 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om körkort

I enlighet med statsrådets beslut

upphävs i statsrådets förordning om körkort (423/2011) 11 § 3 mom., 12 § 3 och 8 mom., 17 § 2 mom. och 33 § 4 mom.,

av dem 12 § 8 mom. sådant det lyder i förordning 1/2013,

ändras 3 § 2 mom. 3 punkten, det inledande stycket i 11 § 2 mom., det inledande stycket i 12 § 2 mom. samt 12 § 4 mom., 18 och 21 §, 22 § 2 mom. 4 punkten, 23 § 1 mom., 24 § 1 mom. 4 punkten samt 26 och 27 §,

av dem 3 § 2 mom. 3 punkten och 24 § 1 mom. 4 punkten sådana de lyder i förordning 1/2013, 21 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 185/2015 och 23 § 1 mom. sådant det lyder i förordning 185/2015 och

fogas till 22 § ett nytt 3 mom. och till 25 §, sådan den lyder delvis ändrad i förordning 1/2013, ett nytt 4 mom. som följer:

3 §
Automatväxlade fordon

Den begränsning enligt i 7 § 3 mom. 2 punkten i körkortslagen som gäller körrätt endast för automatväxlade fordon gäller inte


3) körrätt för kategori C, CE, D och DE trots att körprovet har avlagts med ett automatväxlat fordon eller en automatväxlad fordonskombination, vars dragbil har automatisk växellåda, om personen tidigare har avlagt körprov för kategori B, BE, C, CE, C1, C1E, D, DE, D1 eller D1E med ett fordon som har manuell växellåda och en kopplingspedal, som föraren ska använda då han eller hon startar, stannar eller växlar.

11 §
Teoriutbildning för förarexamen

Utöver yrkeskompetens omfattar den kompletterande teoriutbildningen


12 §
Körundervisning för förarexamen

Utöver yrkeskompetens ska eleven ges kompletterande körundervisning under


Högst en femtedel av den minimimängd körundervisning som anges i 1 mom. 3–11 punkten och 2 mom. får ges med simulator.


18 §
Undervisning i körning i mörker

Undervisningen i körning i mörker ska ges inom den grundläggande utbildningen för kategori B och dess andel av de minimimängder som anges i 11 § 1 mom. 3 punkten och 12 § 1 mom. 3 punkten är 1 lektion teoriutbildning och 1 lektion körundervisning.

Körundervisningen ska omfatta förevisningar och övningar och den ska i den utsträckning det är möjligt ges på ett område som är avstängt för allmän trafik. Körundervisning får också ges med simulator.

Annan körundervisning än körundervisning med simulator kan flyttas så att den ges först efter den grundläggande utbildningen, om tidpunkten för undervisningen inte lämpar sig för sådan undervisning.

21 §
Förarutbildningen

I läroplanen fastställs målen och strukturen för samt innehållet i förarutbildningen som ämneshelheter fördelade på de olika delarna i undervisningen, samt fastställs principerna för undervisningen och hur undervisningen ska ordnas i praktiken.

I läroplanen fastställs undervisningsämnena för den i 12 § 4 mom. avsedda körundervisning som ges med simulator samt användningen av simulator vid undervisningen i körning i mörker.

22 §
Körundervisningen

Körundervisningen ska uppfylla följande krav:


4) annan undervisning som avses i 3 punkten än körundervisning enligt 15 § vid höjning av körkortskategorin för motorcykel får ges högst två elever samtidigt.


Läraren ska vara närvarande vid körundervisning med simulator. Läraren får handleda flera elever samtidigt. Vid undervisning i körning i mörker ska läraren emellertid endast vara närvarande vid behov, och han eller hon ska senast inom två dygn efter prestationen bedöma prestationen i en diskussion med eleven.

23 §
Krav på undervisningslokaler och andra lokaler som används för undervisning

De utrymmen som används för undervisning kan vara fysiska eller virtuella lärandemiljöer. Dessa ska lämpa sig för undervisning enligt läroplanen. En virtuell miljö som används i teoriutbildningen ska göra det möjligt att delta i lektioner via videolänk eller motsvarande teknisk anslutning. Anslutningen ska dessutom möjliggöra en tillförlitlig identifiering av eleven och växelverkan i realtid mellan läraren och eleverna under hela den tid som lektionen pågår.


24 §
Fordon som används i körundervisningen

De fordon som används i körundervisningen ska uppfylla kraven på övningsfordon. Fordon som används i bilskoleundervisningen ska dessutom uppfylla kraven på skolfordon. Vid körundervisning används


4) en bil i kategori B, om undervisningen ges för körrätt för kategori B,


25 §
Krav på utrustning i fordon som används för körundervisning

I ett fordon som används vid undervisning med undervisningstillstånd får en i 1 mom. 2 punkten avsedd bromspedal för läraren ersättas med någon annan för läraren lämplig anordning som påverkar färdbromsen, om läraren av en orsak som avses i 16 § 1 mom. 2 punkten i körkortslagen inte kan använda bromspedal. Vid undervisning med undervisningstillstånd får även i enlighet med den nämnda bestämmelsen användas ett sådant för tillståndshavaren utrustat fordon som för läraren har en särskild bromspedal eller annan anordning som påverkar färdbromsen ock vars utrustning inte hindrar eleven från att använda fordonets sedvanliga eller i 3 mom. avsedda manöverorgan.

26 §
Bilskolornas övriga undervisningsredskap och undervisningsmaterial

Bilskolans undervisningsmaterial och övriga redskap och anordningar som används i undervisningen ska lämpa sig för undervisning enligt läroplanen.

En simulator som används i körundervisning ska ha en skärm, projektor eller motsvarande anordning som ger tillräckligt bred vy framåt och bakåt, samt sådana manöverorgan som en bil har och som utgör en helhet och ger en verklig körkänsla. Den förarexamensmottagare som övervakar bilskolan ska innan körundervisningen inleds kontrollera att simulatorn lämpar sig för sådan körundervisning som fastställs i läroplanen.

27 §
Lektionernas längd

En lektion teoriutbildning som avses i denna förordning ska pågå i minst 45 minuter och en lektion körundervisning ska pågå i minst 50 minuter. En lektion kan delas in i kortare avsnitt om det är motiverat av undervisningsskäl eller av andra motsvarande skäl.


Denna förordning träder i kraft den 1 november 2015.

Kommissionens direktiv 2014/85/EU (32014L0085); EUT L 194, 2.7.2014 s. 10

Helsingfors den 15 oktober 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Regeringsråd
Eija Maunu

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.