1259/2015

Helsingfors den 9 oktober 2015

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverketsavgiftsbelagda prestationer

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriets förordning

upphävs i bilagan till jord- och skogsbruksministeriets förordning om Livsmedelssäkerhetsverkets avgiftsbelagda prestationer (1161/2014) punkterna 5.10.2, 5.10.7 - 5.10.7.2,

ändras 2 § 3 mom., 3 § 2 mom. och i bilagan punkterna 2.1 - 2.1.2, 2.11.1, 3.14, 5.6.3.6, 5.8.3.2, 5.8.4.2 - 5.8.4.4, 5.8.5, 5.8.6, 5.2.9, 5.11 - 5.11.5.1, samt

fogas till bilagan nya 2.11.5, 5.6.3.6.1, 5.6.3.6.2, 5.8.4.5 och 5.11.6 - 5.11.6.2 punkter, som följer:

2 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Avgift för övervakningen av ekologisk produktion enligt avgiftstabellen i bilagan till denna förordning tas dock inte ut vid övervakning av framställningen av ekologiskt producerade livsmedel om livsmedlen framställs i samband med ekologisk produktion på en gårdsbruksenhet och det vid framställningen i huvudsak används råvaror som producerats på gårdsbruksenheten. Avgift tas inte heller ut för testning eller upptagning på sortlistan av ursprungssorter och grönsakssorter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter.

3 §
Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer för vilka avgiften avviker från självkostnadsvärdet

Livsmedelssäkerhetsverket tar ut 0,20 euro i fast avgift per registrering för anmälan till svinregistret om förflyttningar av svin och djurantal. Dessutom tar Livsmedelssäkerhetsverket ut 0,15 euro i fast avgift per registrering av en slaktanmälan av en aktör inom slakteribranschen.


Denna förordning träder i kraft den 15 oktober 2015.

Helsingfors den 9 oktober 2015

Jordbruks- och miljöminister
Kimmo Tiilikainen

Lagstiftningsråd
Timo Rämänen

Bilaga

LIVSMEDELSSÄKERHETSVERKETS AVGIFTSTABELL

1. Beslut om tillstånd och godkännande Euro
2. Importintyg, exportintyg och andra intyg och certifikat
2.1 Sundhetscertifikat och intyg som gäller handelsnormerna för frukt och grönsaker, med undantag av intyg för virke och sågvaror samt potatis (annat än utsädespotatis) samt sundhetscertifikat som ersätter sundhetscertifikat och EU:s interna sundhetscertifikat för export 30,00
2.1.1 Analys av orent utsäde av spannmål och skadegörare för växtskyddsintyg 97,00
2.1.2 Sjukdomsanalys av spannmål för växtskyddsintyg 37,00
-----------------------------------------------------------------------------------
2.11 Garantibevis:
2.11.1 -  tryckning av garantibevis för utsädespartier, minimiavgift per handelsparti 12,80
-----------------------------------------------------------------------------------
2.11.5 Fjärrutskrift av garantibevis per handelsparti 13,00
3. Mottagning och behandling av ansökningar och anmälningar, utlåtanden
-----------------------------------------------------------------------------------
3.14 Ansökan om upptagande på växtsortlistan, gäller inte ursprungssorter eller grönsakssorter som har utvecklats för att odlas under särskilda omständigheter
-----------------------------------------------------------------------------------
5. Övervakning (innehåller provtagning, analyser och beslut i samband med kontroller)
5.6 Material i anslutning till växters sundhet och plantmaterial
-----------------------------------------------------------------------------------
5.6.3.6 Spannmål
5.6.3.6.1 Exportpartier av spannmål, för varje påbörjat 100 ton 1,15
5.6.3.6.2 Provtagning av spannmål på gårdsbruksenheten i exportsyfte, per analystimme 59,00
-----------------------------------------------------------------------------------
5.8 Inspektioner och provtagning av utsädespotatis
-----------------------------------------------------------------------------------
5.8.3.2 - analys av potatiscystnematod från jordprov per påbörjad hektar 26,00
-----------------------------------------------------------------------------------
5.8.4.2 - testning av ringröta i utsädespotatis, per prov, ljus ringröta 75,00
5.8.4.3 - testning av ringröta i utsädespotatis, per prov: ljus och mörk ringröta 95,00
5.8.4.4 - virustest av utsädespotatis per prov, antingen 6 virus eller vid omtest 1 virus/400 knölar 247,00
5.8.4.5 - virustest av utsädespotatis, 1 virus 135,00
5.8.5 Lagerkontroll av utsädespotatis, basutsäde och utsädesklasser före basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti 176,00
5.8.6 Lagerkontroll av utsädespotatis, utsädesklasser efter basutsäde, provtagning och lagerkontrollavgift per delparti 140,00
-----------------------------------------------------------------------------------
5.9 Odlingsgranskning och certifiering av utsäde
-----------------------------------------------------------------------------------
5.9.2 Beslut om certifiering, godkännande och lagerkontroll av utsäde, nytt certifieringsbeslut för handelsparti, ändring av utsädesklass för hela partiet, kontroll och beslut om godkännande av utsädesblandningar, kontroll och beslut gällande anmälan om omförpackning av fröparti 18,80
-----------------------------------------------------------------------------------
5.11 Undersökning av djursjukdomar
5.11.1 Frivillig hälsoövervakning
5.11.1.1 - Maedi-visna-övervakning, sändning av prover (50 djur) 55,00
5.11.1.2 - övervakning av BKD:  1. prover av 60 fiskar  2. prover av 60 fiskar om djurhållningsplatsen hör till fiskhälso-    tjänsten 349,00216,00
5.11.1.3 Amerikansk yngelröta hos bin- 1 - 5 prover- följande prover 25,005,00
5.11.2 Undersökningar i samband med artificiell reproduktion av djur
5.11.2.1 - ursprunglig djurhållningsplats från vilken nötkreatur skickas till en karantän, undersökning med avseende på brucellos, IBR och BVD sammanlagt, per sändning av prover 55,00
5.11.2.2 - tjurstation och karantän vid en tjurstation, undersökning med avseende på brucellos, leptospiros, leukos, IBR och BVD sammanlagt, per djur 20,00
5.11.2.3 - tjurstation och karantän vid en tjurstation, undersökning med avseende på campylobakterios och tritrichomonas sammanlagt, per djur 20,00
5.11.2.4 - ursprunglig djurhållningsplats från vilken svin skickas till en karantän, undersökning med avseende på brucellos, Aujeszkys sjukdom, klassisk svinpest, TGE och PRRS sammanlagt, per sändning av prover 111,00
5.11.2.5 - galtstation och karantän vid en galtstation, undersökning med avseende på brucellos, Aujeszkys sjukdom, klassisk svinpest, TGE och PRRS sammanlagt, per djur 20,00
5.11.2.6 - ursprunglig djurhållningsplats från vilken får eller get skickas till en karantän, undersökning med avseende på brucellos (Brucella melitensis och Brucella ovis) och Borders sjukdom sammanlagt, per djur 20,00
5.11.2.7 - bagge -eller bockstation och karantän vid en bagge- eller bockstation, undersökning med avseende på brucellos (Brucella melitensis och Brucella ovis) och Borders sjukdom sammanlagt, per djur 20,00
5.11.2.8 - avelshingst, CEM-undersökning, per djur 78,00
5.11.3 Undersökningar vid handel på den inre marknaden
5.11.3.1 Djurhållningsplats som godkänts för sändning av fjäderfä till en annan medlemsstat, undersökning med avseende på antikroppar mot Mycoplasma synoviae, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis eller Salmonella Gallinarum/Pullorum, per djur och per undersökning 2,00
5.11.4 Exportundersökning enligt kraven i mottagarlandet
5.11.4.1 Fjäderfä och andra fåglar- undersökning med avseende på antikroppar mot Mycoplasma synoviae, Mycoplasma gallisepticum, Mycoplasma meleagridis eller Salmonella Gallinarum/Pullorum, per djur och per undersökning- undersökning med avseende på antikroppar mot IB, Gumboro, AE, CAV, smitta av pneumovirus hos fjäderfä, ILT, paramyxovirus-1-smitta, EDS eller aviär influensa, per djur och per undersökning 2,007,00
5.11.4.2 Hästdjur- beskällarsjuka, per djur - rots, per djur- infektiös anemi, per djur - virusarterit, antikroppar, per djur- virusarterit, PCR, per djur- herpesvirussmitta (EHV 1 och 4), antikroppar per djur- CEM, per djur 50,0050,0045,0045,0030,0090,0078,00
5.11.4.3 Fiskar- undersökning med avseende på aeroba bakterier (högst 10 fiskar)- undersökning med avseende på BKD (högst 10 fiskar)- undersökning med avseende på parasiten Gyrodactylus salaris (10 fiskar)- virologisk undersökning:  1. virusisolering, EU-cellodlingar (för varje påbörjat provparti på     60 fiskar)  2. virusisolering, OMV (för varje påbörjat provparti på 60 fiskar)  3. ISA PCR (10 fiskar)  4. SAV PCR (10 fiskar) 80,0053,0050,00245,00237,00160,0060,00
5.11.4.4 Nötkreatur, renar och andra djur - serologisk undersökning med avseende på leptospiros, leukos, IBR, BVD, paratuberkulos, Q-feber, bluetongue eller Schmallenberg, per djur och per undersökning1) per djur och per undersökning om antalet djur i partiet minst 10 2) per djur och per undersökning om antalet djur i partiet under 10 - virologisk PCR-undersökning med avseende på BVD, bluetongue eller Schmallenberg, per djur och per undersökning - Brusella Rose Bengal-test, per djur- odlingsundersökning med avseende på venereal campylobakterios hos nötkreatur, per djur- odlingsundersökning och mikroskopundersökning med avseende på tritrichomonas hos nötkreatur, per djur 10,0015,0020,003,0016,0016,00
5.11.4.5 Svin- serologisk undersökning med avseende på Aujeszkys sjukdom, klassisk svinpest, afrikansk svinpest, TGE eller PRRS 1) per djur och per undersökning om antalet djur i partiet över 10 2) per djur och per undersökning om antalet djur i partiet under 10 - Brusella Rose Bengal-test, per djur 10,0015,003,00
5.11.5 Olaglig import
5.11.5.1 Häst- beskällarsjuka, per djur- rots, per djur- infektiös anemi, per prov 50,0050,0045,00
5.11.6 Faktureringstillägg
5.11.6.1 Avgift för små fakturor: den lägsta summan som tas ut är 25,00 euro. Då fakturerar man inte för de själva undersökningarna. 25,00
5.11.6.2 Tillägg för brådskande arbeten: tas ut när laboratorieundersökningar på kundens begäran görs i brådskande ordning. Provet tas då före icke brådskande prover. Tillägget gäller prover i samma provsändelse och tas ut per 30 prover och per en undersökning. 50,00

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.