1252/2015

Helsingfors den 2 oktober 2015

Social- och hälsovårdsministeriets förordning om betalning av grundskyddsandelar, statsandelar och avgifter för komplettering av ersättningsansvaret enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar

I enlighet med social- och hälsovårdsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 150 § 2 mom. och 180 § 6 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015):

1 §
Förskott på grundskyddsandelen och statsandelen samt de slutliga beloppen av andelarna

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 november varje år för det följande kalenderåret beloppen av de förskott enligt 150 § 2 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar (873/2015) som staten, Folkpensionsanstalten och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt ska betala. Senast den 25 juni varje år justerar social- och hälsovårdsministeriet beloppen av de förskott som fastställts för den senare delen av samma kalenderår. Dessutom justerar social- och hälsovårdministeriet beloppen av de förskott som ska betalas för december senast den 25 november samma år. För de åtgärder som avses ovan ska lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt senast den 20:e dagen i den månad som föregår åtgärden lämna social- och hälsovårdsministeriet den utredning som ministeriet bestämt.

Förskotten betalas till lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt i tolv månatliga poster. Av förskottsbeloppet betalas för

1) januari 13 procent,

2) februari 10 procent,

3) mars 4 procent,

4) april 8 procent,

5) maj 10 procent,

6) juni 5 procent,

7) juli 10 procent,

8) augusti 10 procent,

9) september 12 procent,

10) oktober 10 procent,

11) november 2 procent,

12) december 6 procent.

Förskottet ska stå till lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalts förfogande den första bankdagen i varje kalendermånad. Då beloppen av förskotten justeras enligt 1 mom., fördelas den höjning eller sänkning som hänför sig till tiden före justeringen jämnt mellan de återstående förskottsposterna. Om det när förskotten för december justeras enligt 1 mom. dock framgår att det redan före justeringen i förskott har betalats ett belopp som är större än den uppskattade andelen, ska skillnaden mellan de betalda förskotten och de uppskattade andelarna återbetalas till betalarna den första bankdagen i den månad som följer närmast efter justeringen.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 juni varje år för föregående kalenderår de slutliga beloppen av statens, Folkpensionsanstaltens och Lantbruksföretagarnas pensionsanstalts andelar enligt 150 § 1 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar. För detta ska lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt lämna social- och hälsovårdsministeriet en redogörelse för det slutliga beloppet av andelarna senast den 20:e dagen i den månad som närmast föregår fastställandet av andelarna.

Skillnaden mellan betalt förskott och för samma år i enlighet med 4 mom. fastställt belopp av den slutliga andelen beaktas vid den första förskottsbetalningen efter det att andelen fastställdes.

Social- och hälsovårdsministeriet kan av särskilda skäl på framställning av lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt betala förskott med avvikelse från 1 och 2 mom., om lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalts beredskap att betala ut förmåner enligt lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar och lagen om olycksfallsförsäkring för lantbruksföretagare (1026/1981) annars skulle äventyras.

2 §
Betalning av avgiften för komplettering av ersättningsansvaret

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer för åren 2016—2018, separat för varje kalenderår, beloppen av förskotten på den avgift för komplettering av ersättningsansvaret som Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt och Folkpensionsanstalten i enlighet med 180 § 6 mom. i lagen om lantbruksföretagares olycksfall i arbetet och yrkessjukdomar ska betala till lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt. På fastställande, justering och betalning av förskotten och på fastställande av det slutliga beloppet av andelarna tillämpas vad som föreskrivs i 1 § 1—5 mom.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2016.

Förordningen tillämpas första gången på betalning av grundskyddsandelen och statsandelen för 2016 och på betalning av avgiften för komplettering av ersättningsansvaret för 2016.

Social- och hälsovårdsministeriet fastställer senast den 25 november 2015 för år 2016 beloppen av de förskott som avses i 1 och 2 § i denna förordning. För detta ska lantbruksföretagarnas olycksfallsförsäkringsanstalt senast den 20 oktober 2015 lämna social- och hälsovårdsministeriet den utredning som social- och hälsovårdsministeriet bestämt.

Helsingfors den 2 oktober 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringssekreterare
Tiina Muinonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.