1225/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 6 a § i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om skyldighet att medge insyn i och lämna uppgifter om vissa företags ekonomiska verksamhet (19/2003) 6 a § 4 mom., sådant det lyder i lag 1371/2009, som följer:

6 a §
Särredovisningskalkyl

Särredovisningskalkylen och bokslutet för motsvarande räkenskapsperiod ska lämnas till det offentliga samfund som har gett tjänsten i uppdrag, inom två månader efter det att bokslutet har fastställts. Om företagets bokslut har granskats av en i revisionslagen (1141/2015) avsedd revisor, ska till särredovisningskalkylen också fogas revisorsutlåtandet om kalkylen. Med avvikelse från vad som föreskrivs ovan i detta moment, kan det offentliga samfundet bestämma att de uppgifter som ingår i särredovisningskalkylen ska lämnas på något annat sätt, om offentlig finansiering har beviljats för genomförande av ett projekt av engångsnatur.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.