1214/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder (162/2014) 6 kap. 6 §, 11 kap. 2 § 2 och 3 mom. samt 22 kap. 8 § 4 mom. som följer:

6 kap.

Verksamhetsförutsättningar

6 §
Revision och revisorer

På en AIF-förvaltares revision och revisorer tillämpas revisionslagen (1141/2015) och aktiebolagslagen (624/2006). På AIF-förvaltarens revision och revisorer tillämpas vad som i 4 kap. 7 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 7 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision och revisorer i fråga om emittenter av värdepapper som är föremål för handel på en reglerad marknad. Vad som i detta moment föreskrivs om AIF-förvaltares revision och revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på AIF-förvaltarens moderbolags revision och revisorer.

Av en AIF-förvaltares revisorer ska minst en vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

Finansinspektionen ska för AIF-förvaltare och deras holdingföretag förordna en revisor enligt 2 kap. 8 § i revisionslagen och 7 kap. 5 § i aktiebolagslagen och om särskild granskning och granskare enligt 7 kap. 7—10 § i aktiebolagslagen. När det gäller förordnande av revisor och särskild granskare i de ovan avsedda fallen tillämpas i övrigt relevanta bestämmelser i revisionslagen och aktiebolagslagen. Finansinspektionen ska dessutom förordna en behörig revisor för en AIF-förvaltare och dess holdingföretag, om förvaltaren eller företaget inte har en revisor som uppfyller de i 2 mom. angivna kraven.

11 kap.

Krav på öppenhet

2 §
Revision och särskild granskning

Av en AIF-fonds revisorer ska minst en vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

Den revisor som avses i 2 kap. 8 § i revisionslagen ska förordnas av Finansinspektionen. Dessutom ska Finansinspektionen förordna en behörig revisor för en AIF-fond, om en revisor som uppfyller de krav som anges i 2 mom. i den här paragrafen inte har utsetts för fonden.


22 kap.

Påföljder och överklagande

8 §
Skadeståndsskyldighet

Det som i 1 mom. föreskrivs om skadeståndsskyldighet gäller också den till vilken AIF-förvaltaren har delegerat en funktion i enlighet med 10 kap. Bestämmelser om revisorers skadeståndsskyldighet finns i 10 kap. 3 § i revisionslagen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.