1205/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 30 och 30 a § i lagen om samfällda skogar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om samfällda skogar (109/2003) 30 § 1 och 4 mom. samt 30 a §, sådana de lyder i lag 1420/2011, som följer:

30 §
Revision

På val av revisor för delägarlaget och utförande av revision tillämpas denna lag och revisionslagen (1141/2015). Delägarstämman väljer revisor för delägarlaget.


Om endast en revisor har valts för delägarlaget och revisorn inte är en revisionssammanlutning, ska åtminstone en revisorssuppleant väljas. 

30 a §
Skyldighet att välja CGR-revisor eller revisionssammanslutning

Minst en av de revisorer som delägarstämman väljer ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor, om delägarlagets omsättning enligt resultaträkningen eller koncernresultaträkningen eller motsvarande avkastning överstiger 10 000 000 euro under den avslutade räkenskapsperioden.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.