1201/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av lagen om försäkringskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om försäkringskassor (1164/1992) 56 och 61 §, 69 § 3 mom. och det inledande stycket i 157 § 1 mom., sådana de lyder i lag 472/2007, som följer:

56 §

I fråga om revision av en försäkringskassa gäller vad som bestäms i detta kapitel och i revisionslagen (1141/2015).

På revision av en pensionskassa som utövar lagstadgad pensionsförsäkring tillämpas dessutom vad som i 4 kap. 7 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 7 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision och revisorer i en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad.

En försäkringskassa ska ha minst två revisorer. Revisorn ska vara en revisor som avses i revisionslagen. Revisorerna väljs av kassamötet. I kassans stadgar kan likväl bestämmas att såväl medlemmarna som delägarna har rätt att välja ett bestämt antal revisorer, delägarna dock högst hälften av det totala antalet revisorer.

Utöver de ordinarie revisorerna ska väljas minst två revisorssuppleanter. Vad som i denna lag bestäms om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanterna.

Trots bestämmelserna i 4 mom. kan man dock avstå från att välja en revisorssuppleant, om till revisor har valts en revisionssammanslutning, och något annat inte föreskrivs i kassans stadgar.

61 §

Finansinspektionen ska på anmälan i de fall som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. i revisionslagen för försäkringskassan förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Anmälan får i de fall som avses i 1 mom. göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den som ska välja revisor utan dröjsmål väljer en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Finansinspektionen ska av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd begära ett utlåtande i ett ärende som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i revisionslagen och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande meddelas ska kassans styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att en revisor har valts för kassan i stället för den som Finansinspektionen förordnat.

69 §

Det som föreskrivs om revisor i 1 kap. 2 § 1—5 punkten, 2 kap. 1 och 7 §, 3 kap. 7, 9 och 10 § och 4 kap. 6—8 § i revisionslagen tillämpas på motsvarande sätt på en granskare som avses i denna paragraf.


157 §

Talan på försäkringskassans vägnar kan med stöd av 151 eller 153 § i denna lag eller 10 kap. 3 § i revisionslagen, om talan inte grundas på en straffbar gärning, inte väckas motDenna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.