1162/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 5 och 18 § i lagen om Folkpensionsanstalten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Folkpensionsanstalten (731/2001) 5 § 4 punkten och 18 § 1 mom., av dem 18 § 1 mom. sådant det lyder i lag 1342/2007, som följer:

5 §
Fullmäktiges uppgifter

Fullmäktige skall


4) utse ett behövligt antal revisorer och revisorssuppleanter, av vilka minst två revisorer och revisorssuppleanter ska vara CGR- eller OFGR-revisorer, samt fastställa en instruktion för dem,


18 §
Revision

Vid revision av Folkpensionsanstalten iakttas i tillämpliga delar revisionslagen (1141/2015).Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.