1157/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av lagen om pensionsstiftelser

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om pensionsstiftelser (1774/1995) 33 §, sådan den lyder i lag 471/2007, samt

ändras 31, 32 och 35 §, 112 § 1 mom. och det inledande stycket i 113 § 1 mom.,

av dem 31, 32 och 35 § och det inledande stycket i 113 § 1 mom. sådana de lyder i lag 471/2007, som följer:

31 §

På revision i en pensionsstiftelse tillämpas revisionslagen (1141/2015), om inte något annat följer av denna lag.

På revisionen i en B-pensionsstiftelse och en AB-pensionsstiftelse tillämpas dessutom vad som i 4 kap. 7 § 1 mom. 8 punkten, 5 kap. och 7 kap. 9 § 1 mom. 1 punkten i revisionslagen föreskrivs om revision och revisorer i en sammanslutning som är föremål för handel på en reglerad marknad.

En pensionsstiftelse ska ha minst två revisorer som avses i revisionslagen. De personer som hör till verksamhetskretsen ska välja åtminstone en revisor och en revisorssuppleant för revisorn och arbetsgivaren ska utse de övriga revisorerna och revisorssuppleanter för dessa. Har pensionsstiftelsen ett förvaltningsråd, utser detta revisorer och revisorssuppleanter på framställning av de personer som hör till verksamhetskretsen och arbetsgivaren.

Trots 3 mom. väljer arbetsgivaren vid grundandet av en pensionsstiftelse interimistiskt alla revisorer och deras revisorssuppleanter. Vid val av revisorer som företräder verksamhetskretsen ska arbetsgivaren höra företrädare för verksamhetskretsen. Om lagen om samarbete inom företag eller lagen om samarbete inom statens ämbetsverk och inrättningar tillämpas på arbetsgivarsammanslutningen, ska arbetsgivaren vid val av revisorer som företräder verksamhetskretsen höra de företrädare för personalen som avses i nämnda lagar. När pensionsstiftelsen har registrerats ska valet av revisorer och deras revisorssuppleanter som företräder verksamhetskretsen förrättas så snart som det med beaktande av vad som bestäms i 3 § 2 mom. är möjligt.

Trots 3 och 4 mom. behöver en revisorssuppleant inte väljas, om en revisionssammanslutning har valts till revisor.

Vad som i denna lag föreskrivs om revisorer ska på motsvarande sätt tillämpas på revisorssuppleanterna.

32 §

Mandattiden för en revisor ska bestämmas i pensionsstiftelsens stadgar. Revisorns uppdrag upphör då det styrelse- eller förvaltningsrådssammanträde avslutas vid vilket den revisionsberättelse som avses i 3 kap. 5 § i revisionslagen för den sista räkenskapsperioden under revisorns mandattid behandlas eller, om revisorn valts tills vidare, då en ny revisor har valts i hans eller hennes ställe.

35 §

Finansinspektionen ska för en pensionsstiftelse förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren i de fall som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. i revisionslagen eller om revisorn är jävig enligt 34 § i denna lag.

Anmälan får i de fall som nämns i 1 mom. göras av vem som helst. Styrelsen är skyldig att göra anmälan, om inte den som ska välja revisor utan dröjsmål väljer en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren.

Finansinspektionen ska av Patent- och registerstyrelsens revisionsnämnd begära ett utlåtande i ett ärende som avses i 2 kap. 8 § 1 mom. 2 punkten i revisionslagen och som gäller oberoende innan ärendet avgörs.

Innan ett i denna paragraf nämnt förordnande ges ska pensionsstiftelsens styrelse höras. Förordnandet gäller till dess att en revisor har valts för pensionsstiftelsen i stället för den som Finansinspektionen förordnat.

112 §

Beslut om väckande av skadeståndstalan för pensionsstiftelsens räkning med stöd av 109 och 110 § samt för revisors räkning med stöd av 10 kap. 3 § i revisionslagen fattas av pensionsstiftelsens styrelse eller förvaltningsråd. Om gärningen är straffbar och styrelsen eller förvaltningsrådet inte fattar beslut om att väcka talan, kan social- och hälsovårdsministeriet förordna ett ombud som ska driva åtalet för pensionsstiftelsens räkning. Till ombudet ska betalas arvode och kostnadsersättning av pensionsstiftelsens tillgångar. Om dessa inte förslår för betalning av arvodet och ersättningen, ska den bristande delen betalas av de tillgångar som uppbärs hos pensionsstiftelserna som ersättning för Finansinspektionens kostnader.


113 §

Sådan talan på pensionsstiftelsens vägnar som grundar sig på 109 och 110 § eller, i fråga om revisor, på 10 kap. 3 § i revisionslagen kan, om talan inte grundas på en straffbar gärning, inte väckas motDenna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.