1151/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism (503/2008) 31 § 1 mom. 5 punkten, sådan den lyder i lag 1428/2009, samt

ändras 2 § 1 mom. 17 punkten och 31 § 1 mom. 4 punkten,

av dem 31 § 1 mom. 4 punkten sådan den lyder i lag 1428/2009, som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på


17) revisorer som avses i revisionslagen (1141/2015),


31 §
Tillsyn

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och de bestämmelser som utfärdats med stöd av den utövas av


4) Revisionstillsynen vid Patent- och registerstyrelsen när det gäller rapporteringsskyldiga som avses i 2 § 17 och 18 punkten,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.