1150/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av lagen om bostadsrättsföreningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bostadsrättsföreningar (1072/1994) 48 § 2 mom., 51 § 3 mom., 53 § 2 mom., 60 § och 65 § 3 mom.,

av dem 48 § 2 mom. och 51 § 3 mom. sådana de lyder i lag 466/2007, 53 § 2 mom. sådant det lyder i lag 1402/2009 och 60 § sådan den lyder i lag 1607/2009, som följer:

48 §
Övervakare

I fråga om övervakaren iakttas i tillämpliga delar vad som i 2 kap. 1 § i revisionslagen (1141/2015) föreskrivs om revisors allmänna behörighet, i 2 kap. 9 § om entledigande och avgång, i 3 kap. 10 § om närvaro vid sammanträden, i 4 kap. 6 § om oberoende ställning, i 4 kap. 7 § om jäv och i 4 kap. 8 § om tystnadsplikt.


51 §
Val av revisor

Bestämmelser om skyldigheten att välja en revisorssuppleant finns i 2 kap. 3 § i revisionslagen. Föreningsmötet kan välja en revisorssuppleant också i en förening som inte har någon skyldighet att välja en sådan, och välja flera revisorssuppleanter.

53 §
Skyldighet att välja revisor

Om föreningsmötet inte väljer en revisor som avses i 1 mom. 2 punkten, förordnar Patent- och registerstyrelsen en revisor i den ordning som föreskrivs i 2 kap. 8 § 1 och 4 mom. i revisionslagen, om en medlem ansöker om förordnande av en revisor inom en månad från föreningens möte.

60 §
Förbud att bevilja lån och att ställa säkerhet

En förening får inte ge penninglån till den som är föreningsmedlem, medlem av styrelsen eller boendekommittén, föreningens eller boendeförvaltningsområdets disponent, revisor, verksamhetsgranskare eller övervakare, inte heller till den som till någon av dessa står i ett sådant släktskapsförhållande som avses i 4 kap. 7 § 1 mom. 6 punkten i revisionslagen. Detsamma gäller ställande av säkerhet för skuld.

65 §
Garantifondens förvaltning

Fonden ska ha minst två revisorer och revisorssuppleanter som väljs av fullmäktige. Minst två av revisorerna ska vara CGR-revisorer eller revisionssammanslutningar, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.