1149/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av 13 och 13 a § i lagen om pantlåneinrättningar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om pantlåneinrättningar (1353/1992) 13 och 13 a §, sådana de lyder, 13 § i lag 478/2007 och 13 a § i lag 1430/2009, som följer:

13 §

I fråga om revisionen av en pantlåneinrättning gäller vad som föreskrivs i revisionslagen (1141/2015), aktiebolagslagen och denna lag.

En pantlåneinrättnings bolagsstämma ska för varje räkenskapsperiod välja minst två revisorer och en revisorssuppleant. Minst en revisor och revisorssuppleant ska vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

13 a §

Patent- och registerstyrelsen ska för en pantlåneinrättning förordna en revisor som uppfyller behörighetsvillkoren, om

1) bestämmelserna i 13 § inte har iakttagits,

2) en revisor inte är oberoende enligt 4 kap. 6 eller 7 § i revisionslagen, eller

3) bolagsordningens bestämmelser om revisorernas antal eller behörighet har överträtts.

Patent- och registerstyrelsen ska be revisionsnämnden om yttrande innan sådana ärenden om oberoende avgörs som avses i 1 mom. 2 punkten.

Patent- och registerstyrelsens förordnande gäller till dess att en ny revisor har utsetts i stället för den som avses i 1 mom.

Regionförvaltningsverket meddelar pantlåneinrättningen förordnande enligt 7 kap. 7 § i aktiebolagslagen.

Patent- och registerstyrelsen och regionförvaltningsverket kan under en mandatperiod entlediga en revisor som de förordnat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.