1147/2015

Utfärdad i Helsingfors den 18 september 2015

Lag om ändring av aktiebolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i aktiebolagslagen (624/2006) 5 kap. 10 §, 7 kap. 3 § 1 mom., 5, 6 och 8 §, 22 kap. 4 §, 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 §, det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 9 § 3 mom.,

sådana de lyder, 5 kap. 10 §, 7 kap. 3 § 1 mom. samt 6 och 8 §, 22 kap. 4 §, 6 § 1 mom., det inledande stycket i 7 § 1 mom., det inledande stycket i 8 §, det inledande stycket i 9 § 1 mom. och 9 § 3 mom. i lag 461/2007 och 7 kap. 5 § i lag 1413/2009, som följer:

5 kap.

Bolagsstämma

10 §
Andra personers rätt att delta i stämman

Styrelse- och förvaltningsrådsledamöterna samt verkställande direktören har rätt att vara närvarande vid bolagsstämman, om inte denna i ett enskilt fall beslutar något annat. Styrelsen, förvaltningsrådet och verkställande direktören ska se till att aktieägarnas frågerätt enligt 25 § kan förverkligas. I revisionslagen (1141/2015) föreskrivs om en revisors närvaro vid bolagsstämman. Bolagsstämman kan tillåta också andra personer att vara närvarande vid stämman.

7 kap.

Revision och särskild granskning

3 §
Revisorssuppleant

Bestämmelser om skyldigheten att välja en revisorssuppleant finns i 2 kap. 3 § i revisionslagen. Bolagsstämman kan välja en revisorssuppleant också i ett bolag som inte har någon skyldighet att välja en sådan, och välja flera revisorssuppleanter. Om en del av revisorerna väljs i någon annan ordning, kan det i bolagsordningen också föreskrivas att även revisorssuppleanten för en sådan revisor ska väljas i någon annan ordning.


5 §
Minoritetens rätt att kräva en revisor

I ett bolag där någon revisor enligt lag eller bolagsordningen inte behöver väljas, ska bolagsstämman välja en revisor, om aktieägare med minst en tiondel av samtliga aktier eller en tredjedel av de vid stämman företrädda aktierna kräver det på den ordinarie bolagsstämman eller på den bolagsstämma där ärendet enligt stämmokallelsen ska behandlas. Väljer bolagsstämman inte en revisor, förordnar Patent- och registerstyrelsen en revisor i den ordning som föreskrivs i 2 kap. 8 § 1 och 4 mom. i revisionslagen, om en aktieägare inom en månad efter bolagsstämman ansöker om ett förordnande.

6 §
Särskild skyldighet att välja en CGR-revisor

I ett publikt aktiebolag ska minst en av de revisorer som bolagsstämman väljer vara en CGR-revisor eller en revisionssammanslutning, vars huvudansvariga revisor ska vara en CGR-revisor.

8 §
Särskild granskare

En särskild granskare ska vara en fysisk person eller en revisionssammanslutning. Den särskilda granskaren ska ha den ekonomiska och juridiska sakkunskap och erfarenhet som granskningsuppdragets art och omfattning förutsätter. Vad som i 22 kap. 6—9 § och 24 kap. 3 § i denna lag samt i 2 kap. 7 §, 3 kap. 9 och 10 §, 4 kap. 6—8 § och 10 kap. 3 § i revisionslagen föreskrivs om en revisor ska på motsvarande sätt tillämpas på en särskild granskare.

22 kap.

Skadestånd

4 §
Revisorers skadeståndsskyldighet

I 10 kap. 3 § i revisionslagen föreskrivs om revisorers skadeståndsskyldighet.

6 §
Beslutsfattandet i bolaget

Beslut i ärenden som gäller rätt till skadestånd enligt 1—3 § samt enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen fattas av styrelsen i enlighet med 6 kap. 2 § i denna lag. Beslut i sådana ärenden kan dock fattas också av bolagsstämman.


7 §
Aktieägares rätt att föra talan för bolaget

En eller flera aktieägare har med stöd av 1—3 § i detta kapitel eller med stöd av 10 kap. 3 § i revisionslagen rätt att i sitt eget namn föra skadeståndstalan för bolagets räkning, om det när talan väcks är sannolikt att bolaget inte ser till att skadeståndsanspråket fullföljs och om


8 §
Preskription av talerätt

En talan enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen ska för icke-straffbara gärningar väckas


9 §
Bestämmelsernas tvingande natur

I bolagsordningen kan inte bolagets rätt till skadestånd enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen begränsas, om skadan har orsakats


I bolagsordningen kan man inte begränsa den rätt till skadestånd eller den talerätt som tillkommer en aktieägare eller någon annan enligt detta kapitel eller enligt 10 kap. 3 § i revisionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

RP 254/2014
EkUB 34/2014
RSv 371/2014

  Helsingfors den 18 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.