1130/2015

Helsingfors den 10 september 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg (820/2012) 1, 2 och 4 § som följer:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning finns bestämmelser om fartygspersonalens mathållning ombord på fartyg.

Ombord på fartyg i inrikestrafik kan man komma överens om att måltiderna ordnas på något annat sätt än bestämmelserna i denna förordning förutsätter, med undantag av bestämmelserna i 2 § 1 och 2 mom., 7 § 3 mom. och 9–11 §.

2 §
Matens kvalitet och måltider som ska serveras

Den mat som serveras ska vara näringsmässigt balanserad och varierande samt till sin mängd och sammansättning motsvara fartygspersonalens behov. Hela fartygspersonalen ska serveras mat av samma kvalitet.

Ombord på fartyg ska det finnas tillräckligt med hushållsvatten som uppfyller kvalitetskraven enligt hälsoskyddslagen (763/1994).

Det ska dagligen serveras tre måltider och två mellanmål. För arbetstagare som på fartyget utför arbete mellan klockan 20 och klockan 6 ska mat reserveras för natten.

Om det på grund av storleken på ett fartyg i inrikestrafik, fartygets trafikområde eller arbetstidsarrangemang är oskäligt att iaktta bestämmelserna i 3 mom. kan man avtala om saken på något annat sätt i ett kollektivavtal för sjöfarten. Om det inte finns något tillämpligt kollektivavtal inom branschen, kan man avtala om saken i arbetsavtal.

4 §
Uppgifter som ska antecknas i matdagboken

Ombord på fartyg ska matdagbok föras. I matdagboken ska det antecknas uppgifter om

1) från vilket land och vilken plats livsmedel har inhandlats under en månad, när livsmedlen har inhandlats och av vilken varuleverantör,

2) användningstidpunkten för livsmedlen eller om de måltider som serverats,

3) hur många av dem som hör till fartygspersonalen som har deltagit i måltider ombord på fartyget,

4) hur många av dem som inte hör till fartygspersonalen som har deltagit i måltider ombord på fartyget,

5) matförgiftningar som sannolikt orsakats av bristfällig livsmedelshygien,

6) inspektioner av mathållningen, vem som har deltagit i dem och resultaten av inspektionerna.

Om de uppgifter som nämns i 1 mom. 1 och 2 punkten har antecknats i något annat dokument, behöver en separat anteckning dock inte göras i matdagboken.


Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 2015.

Helsingfors den 10 september 2015

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Regeringssekreterare
Tuula Andersin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.