1111/2015

Utfärdad i Helsingfors den 4 september 2015

Lag om ändring av lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 16 § 1 mom. 6 a-punkten, sådan den lyder i lag 956/2015,

ändras 7 §, 7 a § 1 mom. och rubriken för 8 a §, sådana de lyder, 7 § i lagarna 1013/2005 och 788/2014 samt 7 a § 1 mom. och rubriken för 8 a § sådana de lyder i lag 788/2014, samt

fogas till lagen en ny 6 §, i stället för den 6 § som upphävts genom lag 1013/2005, till lagen nya 7 c och 7 d §, till 8 a §, sådan den lyder i lag 788/2014, nya 2 och 3 mom., till 15 a §, sådan den lyder i lag 788/2014, ett nytt 3 mom. samt till lagen en ny 15 c § som följer:

2 kap.

Ordnande av utbildning och examina

6 §
Arrangörer av fristående examina

Fristående examina får ordnas av de utbildningsanordnare som avses i 4 § i denna lag eller av de utbildningsanordnare som avses i 8 § i lagen om grundläggande yrkesutbildning eller av andra sammanslutningar eller stiftelser.

Examensarrangören ska ha tillräckliga ekonomiska och yrkesmässiga förutsättningar att ordna fristående examina av hög kvalitet samt tillräcklig sakkunskap om systemet med fristående examina och de examina som den ordnar. Närmare bestämmelser om de kriterier som examensarrangören ska uppfylla får utfärdas genom förordning av statsrådet.

Examensarrangören ska ordna tillräckligt med examenstillfällen med tanke på behovet. Examensarrangören ska utvärdera och utveckla kvaliteten på de examenstillfällen som ordnas och delta i den kvalitetssäkring som examenskommissionerna genomför.

7 §
Examenskommissioner

Examenskommissionerna har till uppgift att

1) ingå avtal om att ordna fristående examina,

2) säkerställa kvaliteten på ordnandet av fristående examina,

3) utveckla systemet med fristående examina och de fristående examina,

4) i enlighet med 7 a § utfärda betyg över avlagda fristående examina och avlagda examensdelar, och

5) behandla i 15 c § avsedd begäran om omprövning av bedömningen av en examinands kunnande.

Utbildningsstyrelsen bestämmer branscher och verksamhetsområden för de olika examenskommissionerna samt tillsätter kommissionerna för högst tre år i sänder. Till en examenskommission utses högst sju medlemmar. Av grundad anledning kan till en examenskommission dock utses nio medlemmar. Medlemmarna ska företräda arbetsgivare, arbetstagare, undervisningsområdet och, om den självständiga yrkesutövningen i branschen är av betydande omfång, självständiga yrkesutövare. Dessutom får Utbildningsstyrelsen på förslag av en examenskommission utse permanenta sakkunniga till examenskommissionen.

Närmare bestämmelser om tillsättning av examenskommissionerna, deras sammansättning, beslutsfattande och uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet. Utbildningsstyrelsen får dessutom meddela examenskommissionerna preciserande föreskrifter om de praktiska arrangemangen kring de fristående examina.

Medlemmarna i examenskommissionerna handlar under tjänsteansvar. I fråga om jäv för medlemmarna i en examenskommission tillämpas vad som föreskrivs i 27—29 § i förvaltningslagen (434/2003).

Examenskommissionerna finns i anslutning till Utbildningsstyrelsen. Utbildningsstyrelsen fattar beslut om arvoden till examenskommissionernas medlemmar och sköter examenskommissionernas betalningar, bokföring och arkivering.

7 a §
Utfärdande av betyg och lämnande av uppgifter

Examenskommissionen ska utfärda ett examensbetyg när en person med godkänt resultat har avlagt de examensdelar som krävs för examen. Ett betyg över en godkänd del av en examen utfärdas på begäran. Betyg över examina och examensdelar utfärdas i enlighet med den bedömning som avses i 15 a §. Om examenskommissionen har anledning att misstänka att bedömningen är felaktig eller att bedömningen inte har genomförts på det sätt som förutsätts i avtalet mellan examensarrangören och examenskommissionen, får examenskommissionen bestämma att en ny bedömning ska göras samt av grundad anledning kräva att examensarrangören utser nya bedömare.


7 c §
Sekretariatet för fristående examina

I anslutning till Utbildningsstyrelsen finns sekretariatet för fristående examina. Sekretariatet har till uppgift att bistå examenskommissionerna i deras uppgifter enligt 7 § 1 mom. och att styra och handleda examensarrangörerna. Närmare bestämmelser om sekretariatets sammansättning och uppgifter får utfärdas genom förordning av statsrådet.

7 d §
Avtal om att ordna fristående examina

Att ordna fristående examina kräver att en examenskommission och en i 6 § avsedd utbildningsanordnare som lämpar sig för att ordna fristående examen eller en annan sammanslutning eller stiftelse har ingått avtal om att ordna fristående examina.

En examenskommission får ingå ett avtal om att ordna fristående examina, om examensarrangören uppfyller de kriterier som anges i 6 § och det finns ett regionalt eller riksomfattande behov av examina eller examensdelar.

Examenskommissionerna ska ingå avtal om att ordna examina så att examensdeltagarna erbjuds tillräckligt med examenstillfällen. När avtalen ingås ska hänsyn dessutom tas till att avgifterna för både deltagarna och utbildningsanordnarna ska vara skäliga. Närmare bestämmelser om innehållet i avtalen om att ordna fristående examina utfärdas genom förordning av statsrådet.

8 a §
Personlig tillämpning samt erkännande av kunnande

Om examina som examinanden har avlagt tidigare eller delar av sådana examina motsvarar kunnande som anges i examensgrunderna för den examen som avläggs, tillämpas på erkännande av kunnande bestämmelserna om bedömning i 15 a § och bestämmelserna om rättelse och omprövning av bedömningen i 15 c §.

Om personen har annat än i 2 mom. avsett kunnande som anges i examensgrunderna, ska utbildningsanordnaren eller examensarrangören anvisa honom eller henne att delta direkt i ett examenstillfälle. Om det tidigare förvärvade kunnandet inte räcker för att delta i examenstillfället, ska utbildningsanordnaren eller examensarrangören anvisa honom eller henne att förvärva behövlig yrkesskicklighet till denna del.

15 a §
Bedömning av examinandens kunnande

Bedömningen görs av bedömare som har utsetts av examensarrangören och som företräder arbetsgivare, arbetstagare och undervisningsområdet och som har tillräcklig yrkesskicklighet i fråga om den examen som avläggs och är tillräckligt insatta i bedömningen av och grunderna för den examen som avläggs. Om examensprestationen gäller en bransch för vilken självständig yrkesutövning är utmärkande, får företrädaren för arbetsgivare eller arbetstagare ersättas med en företrädare för de självständiga yrkesutövarna. Om den examen eller examensdel som avläggs gäller en bransch inom vilken det inte finns företrädare för arbetstagarna, ska bedömarna företräda arbetsgivare eller självständiga yrkesutövare och undervisningsområdet. Åtminstone en av bedömarna ska ha genomgått examensmästarutbildning. Bedömarna beslutar tillsammans om bedömningen av varje examensdel. I fråga om jäv för bedömare tillämpas vad som föreskrivs i 27—29 § i förvaltningslagen.

15 c §
Rättelse och omprövning av bedömningen

En examinand har rätt att få veta hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hans eller hennes examensprestation.

Examinanden får skriftligen begära rättelse av bedömningen hos de bedömare som har fattat beslut om bedömningen. Begäran om rättelse ska göras inom 14 dagar från den tidpunkt då examinanden har haft möjlighet att ta del av resultaten av bedömningen samt hur bedömningsgrunderna har tillämpats på hans eller hennes prestation.

Examinanden får hos examenskommissionen skriftligen begära omprövning av ett beslut som avses i 2 mom. Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. Om beslutet är uppenbart felaktigt, får examenskommissionen bestämma att en ny bedömning ska göras samt av grundad anledning kräva att examensarrangören ska utse nya bedömare.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2016.

De avtal om att ordna fristående examina som var i kraft vid denna lags ikraftträdande ändras till sådana avtal om att ordna examina som avses i denna lag. Med avvikelse från vad som föreskrivs i 15 a § 3 mom. får en person som med stöd av de avtal om att ordna examina som var i kraft vid denna lags ikraftträdande har bedömt fristående examina fortsätta att bedöma examensprestationer tills avtalet om att ordna examen upphör.

På sökande av ändring i en bedömning som gjorts innan denna lag trädde i kraft eller i ett beslut av en examenskommission som fattats innan denna lag trädde i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde när denna lag trädde i kraft.

RP 307/2014
KuUB 25/2014
RSv 368/2014

  Helsingfors den 4 september 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.