1074/2015

Helsingfors den 6 augusti 2015

Finansministeriets förordning om ändring av 3 § i och bilagan till finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2015 och 2016

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets förordning om avgifter för magistraternas prestationer åren 2015 och 2016 (1151/2014) 3 § samt avdelning IV i bilagan till förordningen som följer:

3 §
Magistraternas avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer

Offentligrättsliga prestationer som magistraterna tar ut en avgift för enligt prestationens självkostnadsvärde är

1) enstaka utdrag, intyg och motsvarande handlingar ur befolkningsdatasystemet eller registrerade religionssamfunds medlemsförteckningsarkiv,

2) befolkningsdatatjänster för statliga myndigheter, kommuner och samkommuner samt för den evangelisk-lutherska kyrkan och den ortodoxa kyrkan, för offentligrättsligt behov av uppgifter,

3) befolkningsdatatjänster för företag och samfund för sådant offentligrättsligt behov av uppgifter som baserar sig på lag eller förordning,

4) befolkningsdatatjänster för vetenskaplig forskning,

5) befolkningsdatatjänster för bostads- och fastighetsaktiebolag eller motsvarande företag och samfund för hantering, förvaltande och kontroll av uppgifter om de boende i byggnader som ägs, innehas eller annars företräds av bostads- och fastighetsaktiebolagen, företagen eller samfunden,

6) utdrag ur valdatasystemets rösträttsregister enligt vallagen (714/1998),

7) fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken (40/1965),

8) beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamn eller förnamn enligt namnlagen (694/1985),

9) registrering av anmälan om namnändring enligt 8 a, 9 eller 32 c § i namnlagen,

10) beslut i tillståndsärenden enligt 34 § i lagen om förmyndarverksamhet (442/1999),

11) förmyndarmyndighetens samtycke vid ett förfarande enligt 53 § 2 mom. i lagen om förmyndarverksamhet,

12) fastställelse av planen för förvaltning och användning av egendomen enligt 40 § i lagen om förmyndarverksamhet,

13) granskningar enligt 56 § i lagen om förmyndarverksamhet, i fråga om andra än minderåriga huvudmän,

14) utdrag ur registret över förmynderskapsärenden,

15) registrering enligt äktenskapslagen (234/1929) av anmälan om uteslutande av giftorätt, äktenskapsförord, anmälan om gåva, avvittringshandling och avtal om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden,

16) registrering av åtskiljandehandling eller avtal eller någon annan handling om gottgörelse enligt lagen om upplösning av sambors gemensamma hushåll (26/2011),

17) registrering av anmälan om gåva enligt 6 § i lagen om gåvoutfästelser (625/1947),

18) kopia, utskrift eller avskrift ur registret över äktenskapsförordsärenden, registret över ärenden som gäller samboförhållanden eller registret över gåvoärenden av en handling som hänför sig till dessa register,

19) uppgifter som via en teknisk anslutning utlämnas ur register som avses i lagen om vissa personregister vid magistraterna (57/2005) och lagen om förmyndarverksamhet till statliga eller kommunala myndigheter, sammanslutningar eller näringsidkare,

20) fastställelse av en intressebevakningsfullmakt enligt 24 § i lagen om intressebevakningsfullmakt (648/2007) och fastställelse av en intressebevakningsfullmakts återkallelse enligt 28 § i den lagen,

21) deponering av meddelande om arvsavsägelse enligt utsökningsbalken (705/2007),

22) beslut som gäller ansökan om vigselrätt med stöd av 2 § i lagen om vigselrätt (571/2008),

23) utdrag ur vigselrättsregistret,

24) notarius publicus prestationer enligt lagen om notarius publicus (420/2014), växellagen (242/1932), checklagen (244/1932) eller någon annan författning,

25) sådana andra utbildnings- och konsulteringstjänster för instanser som nämns i 2 punkten än tjänster som hänför sig till uppgifter enligt 2 §,

26) intyg över intressebevakares ställning enligt lagen om sättande i kraft av de bestämmelser som hör till området för lagstiftningen i konventionen om internationellt skydd av vuxna och om tillämpningen av konventionen (779/2010), samt

27) europeiska arvsintyg enligt 3 § i lagen om tillämpning av Europaparlamentets och rådets förordning om arv (682/2015).

För resekostnader som förorsakas notarius publicus av öppning och stängning av tresorfack eller av annan åtgärd ersätts notarius publicus enligt statens resereglemente, om resekostnaderna i ärendet på motsvarande sätt uppbärs till staten.

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt den bifogade avgiftstabellen eller, om prestationen inte nämns i avgiftstabellen, avgifter som fastställs särskilt från fall till fall.


Denna förordning träder i kraft den 17 augusti 2015 och gäller till utgången av 2016.

Helsingfors den 6 augusti 2015

Kommun- och reformminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Ilkka Turunen

Bilaga

AVGIFTSTABELL

För magistraternas offentligrättsliga prestationer tas följande avgifter ut:

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

IV PERSON-, FAMILJE- OCH ARVSRÄTTSLIGA TJÄNSTER
1. PERSONRÄTTSLIGA TJÄNSTER
Beslut som gäller ansökan om ändring av förnamn 114 €/beslut
Beslut som gäller ansökan om ändring av släktnamn 114 €/beslut
Beslut som gäller ansökan om ändring
av släktnamn när ansökan enligt 18 § i namnlagen
ska kungöras i den officiella tidningen 192 €/beslut
Registrering av anmälan om namnändring enligt 8 a, 9 eller 32 c § i namnlagen 31 €
2. FAMILJE- OCH ARVSRÄTTSLIGA TJÄNSTER
Fastställelse av delägaruppgifterna i bouppteckningen enligt ärvdabalken som följer:
Fastställelse av delägaruppgifterna, då endast
bröstarvingar, föräldrar och efterlevande make är delägare 73 €/bouppteckning
Fastställelse av delägaruppgifterna i övriga fall 146 €/bouppteckning
Registrering av äktenskapsförord, registrering av anmälan om
gåva mellan makar, registrering av anmälan om uteslutande
av giftorätt, registrering av avvittringshandling, registrering av avtal
om den lag som ska tillämpas på makars förmögenhetsförhållanden
samt registrering av handling i registret över ärenden som gäller
samboförhållanden 55 €
Registrering av anmälan om gåva mellan närstående personer 55 €
Deponering av meddelande om arvsavsägelse enligt
utsökningsbalken 31 €/handling
Europeiskt arvsintyg 180 €
Till någon annan än sökanden utfärdad kopia av ett europeiskt arvsintyg 30 €
Förlängning av giltighetstiden för en kopia av ett europeiskt arvsintyg 30 €

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.