1071/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av häktningslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i häktningslagen (768/2005) 2 kap. 2 § 3 mom. och 3 § 2 mom., 8 kap. 3 § 2 mom. samt 12 kap. 1 § 3 mom., 3 § 2 mom. och 5 § 1 mom. som följer:

2 kap.

Ankomst till ett fängelse

2 §
Intagning i fängelse

Uppgift om att en häktad tagits in i ett fängelse ska antecknas i det verkställighetsregister som avses i lagen om behandling av personuppgifter vid Brottspåföljdsmyndigheten (1069/2015).

3 §
Information om bestämmelser och om förhållandena i fängelset

En utländsk häktad ska informeras om möjligheten att enligt 9 kap. 12 § stå i kontakt med hemlandets beskickning. Utländska häktade ska få tolkhjälp i den utsträckning det är möjligt. Häktade som använder teckenspråk eller som behöver tolkhjälp på grund av funktionshinder ska ges behövlig hjälp med tolkning och översättning.


8 kap.

Brevväxling, telefonsamtal och elektronisk kommunikation

3 §
Brevväxling med tillsynsmyndigheter

Bestämmelser om kontakter mellan utländska häktade och en diplomatisk beskickning eller ett konsulat finns i 9 kap. 12 §.

12 kap.

Granskning av andra personer

1 §
Tillträde till ett fängelse

Tillträde till fängelset kan förvägras eller vistelse på fängelseområdet förbjudas den som inte iakttar ett åläggande eller villkor som meddelats honom eller henne med stöd av 2 mom. eller som vägrar att genomgå sådan säkerhetskontroll som avses i 2 §. Den som på grund av berusning, hotfullt beteende eller av någon annan motsvarande anledning kan äventyra ordningen eller säkerheten i fängelset får inte heller beviljas tillträde till fängelset. När det gäller förvägran av tillträde för besökare ska dessutom bestämmelserna i 9 kap. 7 § iakttas.

3 §
Kroppsvisitation av besökare

Om besökaren vägrar underkasta sig kroppsvisitation, ska bestämmelserna i 9 kap. 7 § iakttas


5 §
Rätt att avlägsna personer från fängelseområdet

Den som vägrar underkasta sig säkerhetskontroll eller inte iakttar en uppmaning att avlägsna sig från fängelset enligt 1 § 3 mom. i detta kapitel eller 9 kap. 7 §, kan avlägsnas från fängelset eller fängelseområdet.Denna lag träder i kraft den 1 november 2015.

RP 292/2014
LaUB 37/2014
RSv 366/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.