1043/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 21 och 35 § i tobakslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tobakslagen (693/1976) 21 och 35 §, sådana de lyder, 21 § i lag 698/2010 och 35 § i lagarna 286/2006 och 984/2008, som följer:

21 §

Beslut om förbud eller förordnanden om temporärt förbud som Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården har meddelat på grund av reklam eller annan säljfrämjande verksamhet i strid med 7 a § 3 mom. eller 8 eller 9 § eller på grund av att en tobaksprodukts minutförsäljningsförpackning strider mot 7 § 1—3 mom. eller 7 a § 1 eller 2 mom. samt vite eller hot om tvångsutförande som verket förelagt i samband med dessa får inte överklagas genom besvär.

Ett beslut om att förena ett förbud med vite eller hot om tvångsutförande som kommunen har fattat i ett ärende som avses i 1 mom. får inte överklagas genom besvär. Den som har förelagts vitet eller hotet om tvångsutförande kan genom en ansökan föra ärendet till tillstånds- och tillsynsverket inom 14 dagar från delfåendet av anvisningarna. En part som har meddelats ett beslut av tillstånds- och tillsynsverket kan föra ärendet till marknadsdomstolen så som anges i 3 mom.

Den som av tillstånds- och tillsynsverket har meddelats ett i 1 mom. avsett beslut om förbud eller förordnande om temporärt förbud eller förelagts vite eller hot om tvångsutförande, kan genom en ansökan föra ärendet till marknadsdomstolen inom 30 dagar från delfåendet av beslutet eller förordnandet.

Marknadsdomstolen dömer ut vite som kommunen eller tillstånds- och tillsynsverket har förelagt och fattar beslut om verkställighet av hot om tvångsutförande i ärenden som avses i 1 mom., på ansökan av den som har förelagt vitet eller hotet om tvångsutförande.

Förvaltningsdomstolen dömer ut vite som tillstånds- och tillsynsverket eller kommunen har förelagt den som handlat i strid med 5, 6 eller 6 a—6 c § samt som kommunen förelagt den som handlat i strid med 10, 10 a eller 12 § eller 13 § 1—3 eller 6 mom. och fattar beslut om verkställighet av hot om tvångsutförande, på ansökan av den som förelagt vitet eller hotet om tvångsutförande.

35 §

Ett beslut som fattats med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat följer av 3 mom. eller 21 §.

Förvaltningsdomstolens beslut i ärenden som avses i 6 b och 17 §, i ärenden som gäller förbud enligt 5 § som avses i 18 § 2 mom. 1 punkten samt i ärenden som avses i 18 § 2 mom. 2—4 punkten, 18 § 3—5 mom. och 19, 20 och 33 a § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i beslut som gäller tillsynsplaner enligt 14 a § 3 mom. och taxor enligt 25 a § får sökas på det sätt som anges i kommunallagen (410/2015).

I denna lag avsedda beslut av förvaltningsmyndigheter kan verkställas även om de överklagas. Besvärsinstanserna har dock rätt att förbjuda eller avbryta beslutets verkställighet högst till dess överklagandet avgjorts genom ett lagakraftvunnet beslut.

Ärenden som gäller meddelande av förbud enlig denna lag kan upptas till ny behandling, om det av synnerliga skäl finns grundad anledning till det.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.