1033/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 31 kap. 8 § i försäkringsbolagslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i försäkringsbolagslagen (521/2008) 31 kap. 8 §, sådan den lyder i lag 981/2013, som följer:

31 kap.

Övriga bestämmelser om försäkringsbolags verksamhet

8 §
Disciplinära påföljder

Social- och hälsovårdsministeriet kan på framställning av examensnämnden för försäkringsmatematiker frånta en SGF-försäkringsmatematiker enligt 5 § eller en sådan försäkringsmatematiker enligt 7 § som fått behörighet som försäkringsmatematiker i en annan EES-stat eller i Schweiz rätten att i Finland arbeta som ansvarig försäkringsmatematiker eller i andra uppgifter som kräver behörighet enligt 5 eller 7 §, om personen i fråga på ett väsentligt sätt har brutit mot lagar om försäkringsverksamhet eller mot bestämmelser eller föreskrifter som utfärdats med stöd av dem eller om personen i något annat avseende på ett väsentligt sätt har handlat felaktigt eller klandervärt vid utövningen av yrket. Rätten att arbeta som försäkringsmatematiker kan fråntas även för viss tid, som inte får vara längre än tre år. Den som har mist sin rätt får inte använda benämningen SGF-försäkringsmatematiker.

I stället för det förfarande som avses i 1 mom. kan social- och hälsovårdsministeriet på framställning av examensnämnden för försäkringsmatematiker också bestämma att en försäkringsmatematiker ska tilldelas en anmärkning eller varning.

Innan en framställning enligt 1 eller 2 mom. görs ska nämnden ge den som saken gäller tillfälle att bli hörd.

Ett beslut som social- och hälsovårdsministeriet har meddelat med stöd av 1 eller 2 mom. får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Ett disciplinärende enligt denna paragraf inleds när ett skriftligt klagomål eller en annan anmälan i fråga om en försäkringsmatematiker lämnas till examensnämnden för försäkringsmatematiker.

När det är fråga om en försäkringsmatematiker som fått sin behörighet som försäkringsmatematiker i en annan EES-stat eller i Schweiz ska social- och hälsovårdsministeriet stå i kontakt med den myndighet eller organisation som svarar för disciplinära påföljder i den stat där försäkringsmatematikern fått sin behörighet som försäkringsmatematiker.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.