1017/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 26 § i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om närings-, trafik- och miljöcentralerna (897/2009) 26 §, sådan den lyder i lag 1131/2014, som följer:

26 §
Ändringssökande

I ett beslut av en närings-, trafik- och miljöcentral, av utvecklings- och förvaltningscentret och av en arbets- och näringsbyrå får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som föreskrivs i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.