989/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 14 § i lagen om förarexamensverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om förarexamensverksamhet (535/1998) 14 §, sådan den lyder i lag 73/2015, som följer:

14 §
Ändringssökande

Omprövning av ett beslut som fattats av en förarexamensmottagare och som gäller förarexamen eller ADR-körtillståndsprov får begäras hos Trafiksäkerhetsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med anledning av en begäran om omprövning och andra beslut som Trafiksäkerhetsverket fattat med stöd av denna lag får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Ett beslut som förvaltningsdomstolen fattat i ett ärende som gäller återkallande av intyg över behörighet för förarprövare får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.