985/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 12 § i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om fartygs isklasser och isbrytarassistans (1121/2005) 12 §, sådan den lyder i lag 1308/2009, som följer:

12 §
Ändringssökande

Ett beslut av Trafiksäkerhetsverket eller Trafikverket får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ändring i avgift som tas ut för Trafiksäkerhetsverkets beslut om fastställande av isklass och Trafikverkets beslut om avvikelse enligt 10 § 4 mom. får sökas enligt 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.