965/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av lagen om bildprogram

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bildprogram (710/2011) 18 §, rubriken för 6 kap. samt 30 och 31 §, av dem 18, 30 och 31 § sådana de lyder i lag 673/2013, som följer:

18 §
Förteckning över bildprogram

Nationella audiovisuella institutet ska föra en offentlig förteckning över bildprogram. I förteckningen över bildprogram antecknas de uppgifter som avses i 17 § 2 mom. 2—6 punkten samt uppgifter om åtgärder enligt 21 § och 30 § 1 mom.

6 kap.

Ändringssökande

30 §
Sökande av ändring i klassificeringsbeslut

I fråga om ett klassificeringsbeslut som fattats av en klassificerare av bildprogram får en part begära omprövning av beslutet hos Nationella audiovisuella institutet, på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Klassificeringsbeslut som fattats av Nationella audiovisuella institutet och beslut som Nationella audiovisuella institutet har meddelat med anledning av begäran om omprövning enligt 1 mom. får överklagas genom besvär hos bildprogramsnämnden inom 14 dagar från delfåendet av beslutet, på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Nämnden ska behandla besvären skyndsamt.

Institutets klassificeringsbeslut och beslut som meddelats med anledning av begäran om omprövning kan verkställas trots ändringssökande, om inte den myndighet där ändring sökts bestämmer något annat.

31 §
Sökande av ändring i andra beslut av Nationella audiovisuella institutet

Beslut som gäller återkallande av godkännande som klassificerare av bildprogram får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

När det gäller andra beslut av institutet än sådana som avses i 30 § och sådana som gäller återkallande av godkännande som klassificerare av bildprogram får en part begära omprövning på det sätt som anges i förvaltningslagen.

Det beslut som meddelas med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller återkallande av godkännande som klassificerare av bildprogram får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.