956/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 16 § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) 16 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 602/2005, 952/2011 och 788/2014, som följer:

16 §
Tillämpning av vissa bestämmelser i lagen om grundläggande yrkesutbildning

På utbildning och examina enligt denna lag tillämpas dessutom följande bestämmelser i lagen om grundläggande yrkesutbildning:

1) bestämmelserna i 10 § om samarbete och anskaffning av utbildning,

2) bestämmelserna i 24 b § 3 mom. om bedömning av den studerandes inlärning inom läroavtalsutbildning,

3) bestämmelserna i 40 § om personal,

4) bestämmelserna i 42 § om hantering av känslig information,

5) bestämmelserna i 43 § om offentlighet och rätt att få uppgifter,

6) bestämmelserna i 44 och 44 a—44 f § om ändringssökande,

6 a) bestämmelserna i 25 c § om rättelse och omprövning av bedömningen, dock så att beslut om omprövning av bedömningen av en fristående examen eller en del av den fattas av en examenskommission enligt 7 § i denna lag,

7) bestämmelserna i 47 § om avgifter som tas ut hos de studerande, samt

8) bestämmelserna i 48 § om utbildning som ordnas som avgiftsbelagd service.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.