955/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av lagen om grundläggande yrkesutbildning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) 44 §, sådan den lyder i lagarna 951/2011, 1410/2011 och 246/2015, samt

fogas till lagen en ny 44 a §, i stället för den 44 a § som upphävts genom lag 601/2005, och till lagen nya 44 b—44 f § som följer:

44 §
Begäran om omprövning

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, får omprövning av beslut som fattats med stöd av denna lag begäras hos regionförvaltningsverket på det sätt som anges i förvaltningslagen, om beslutet gäller

1) antagning som studerande,

2) ordnande av undervisning som specialundervisning eller sådan anpassning som avses i 19 a § 2 mom.,

3) särskilda studiearrangemang enligt 21 §,

4) den studietid som bestäms i 31 § eller när en studerande ska anses ha avgått, samt

5) skyldigheten att visa upp ett intyg över narkotikatest enligt 34 a §.

44 a §
Sökande av ändring hos förvaltningsdomstolen

Ett sådant beslut av en utbildningsanordnare som avses i denna lag och som gäller skriftlig varning till en studerande, avstängning av en studerande för viss tid, uppsägning från elevhem, avhållande från studier eller en förmån eller rättighet enligt 37, 38 och 39 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

Ett beslut som meddelats med anledning av en begäran om omprövning enligt 44 § får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag.

44 b §
Sökande av ändring hos rättsskyddsnämnden för studerande

Ett sådant beslut av en utbildningsanordnare som avses i denna lag och som gäller indragning eller återställande av studierätten får överklagas genom besvär hos rättsskyddsnämnden för studerande på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen, om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag. Bestämmelser om sökande av ändring i ett beslut av rättsskyddsnämnden för studerande finns i lagen om rättsskyddsnämnden för studerande (956/2011).

44 c §
Tid för sökande av ändring

Besvär över ett beslut som gäller skriftlig varning till en studerande, avstängning för viss tid, uppsägning från elevhem, indragning eller återställande av studierätten, avhållande från studier eller ett ärende som avses i 44 a § 2 mom. ska anföras samt omprövning i ett ärende som avses i 44 § begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Ärenden som avses i denna paragraf ska behandlas skyndsamt.

44 d §
Verkställighet av beslut

Ett beslut om avstängning av en studerande för viss tid, uppsägning från elevhem, indragning av studierätten eller avhållande från studier kan verkställas även om det överklagas, om inte förvaltningsdomstolen eller rättsskyddsnämnden för studerande beslutar något annat.

44 e §
Besvärsförbud

Beslut om tiden och platsen för en namngiven studerandes studier eller beslut om annan individuell uppläggning av studierna får inte överklagas genom besvär. Besvär får inte heller anföras i ett ärende som avses i 35 § 3 och 4 mom.

Ett beslut av förvaltningsdomstolen genom vilket besvär som anförts i ett ärende enligt 44 § har avgjorts och ett beslut som har meddelats med anledning av begäran om omprövning av bedömning får inte överklagas genom besvär.

44 f §
Besvärstillstånd

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, får ett beslut av förvaltningsdomstolen överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.