951/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 11 b § i lagen om grunderna för avgifter till staten

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) 11 b §, sådan den lyder i lag 961/1998, som följer:

11 b §
Sökande av ändring i en avgift

Omprövning av ett beslut om fastställande av en avgift som avses i 6 § får begäras inom sex månader från fastställandet av avgiften på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003).

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Förvaltningsdomstolens beslut får inte överklagas genom besvär.

Tvister som gäller betalningar för övriga prestationer som avses i 7 § behandlas som tvistemål vid tingsrätten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.