947/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 28 § i lagen om Finlands Bank

I enlighet med riksdagens beslut

ändras 28 § i lagen om Finlands Bank (214/1998) som följer:

28 §
Rätt att få upplysningar för betalningsbalansstatistiken

Var och en är skyldig att enligt Finlands Banks anvisningar ge banken upplysningar om följande transaktioner:

1) betalningar till och från utlandet,

2) fordringar på utlandet, övriga tillgångar i utlandet samt skulder till utlandet,

3) andra transaktioner som förändrar eller kan förändra fordringar på eller skulder till utlandet.

Finlands Bank kan meddela ett föreläggande vid vite att lämna de i 1 mom. avsedda uppgifterna. Vitet döms ut av Finlands Bank.

Beslut som avses i 2 mom. får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller utdömande av vite får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Ett beslut kan verkställas trots att besvär anförts, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.