944/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 21 och 22 § i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om bränsleavgift som betalas för privata fritidsbåtar (1307/2007) 21 och 22 §, sådana de lyder delvis ändrade i lag 973/2012, som följer:

21 §
Besvär till förvaltningsdomstolen

Beslut som fattats med anledning av en begäran om omprövning och beslut om annat än debitering av avgift och återbetalning av avgift får överklagas genom besvär hos den förvaltningsdomstol inom vars domkrets den avgiftsskyldiges eller någon annan till ändringssökande berättigad parts hemkommun eller sammanslutnings hemort var när det i 20 § 1 mom. avsedda beslutet eller det andra beslutet fattades. Om det inte finns någon förvaltningsdomstol som med stöd av ovanstående är behörig i saken ska besvär anföras hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Rätt att på statens vägnar anföra besvär över Tullens beslut har Tullens tullombud.

Besvärstiden i fråga om beslut som fattats med anledning av begäran om omprövning är tre år räknat från utgången av det år då bränsleavgiften debiterades eller det år som beslutet om återbetalning av avgiften gäller, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. När besvär anförs över andra ärenden är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av beslutet. För tullombud är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.

Vad som i lagen om verkställighet av skatter och avgifter föreskrivs om grundbesvär tillämpas inte på ärenden som avses i denna lag.

22 §
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. Besvärsrätt har den som med stöd av 20 § får söka ändring i debiteringen.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsrätt på statens vägnar har Tullens tullombud.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.