938/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av banskattelagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i banskattelagen (605/2003) 16, 17 och 19 §, sådana de lyder, 16 och 19 § delvis ändrade i lag 1325/2009 samt 17 § i lag 1325/2009, som följer:

16 §
Omprövningsbegäran

I fråga om beslut som fattats med stöd av denna lag får omprövning begäras. Den tjänsteman vid Trafikverket som verkets generaldirektör särskilt förordnat har rätt att begära omprövning på statens vägnar.

Tidsfristen för begäran om omprövning är tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten påfördes, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet. För den tjänsteman vid Trafikverket som på statens vägnar har rätt att begära omprövning är tidsfristen 30 dagar från det att beslutet fattades.

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt förvaltningslagen (434/2003).

17 §
Besvär till förvaltningsdomstolen

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Den tjänsteman vid Trafikverket som verkets generaldirektör särskilt förordnat har besvärsrätt på statens vägnar.

I ärenden som gäller påförande av banskatt är besvärstiden tre år räknat från ingången av kalenderåret efter det år då skatten påfördes, dock alltid minst 30 dagar från delfåendet av beslutet. För den tjänsteman vid Trafikverket som på statens vägnar har besvärsrätt är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.

19 §
Besvär till högsta förvaltningsdomstolen

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsrätt för statens del har den tjänsteman vid Trafikverket som ansvarar för ärenden som gäller banskatt.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.