936/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen (1466/1994) 5 och 37—41 §,

sådana de lyder, 5 och 38 § i lag 961/2012, 37 § delvis ändrad i lag 961/2012, 39 § i lagarna 1378/1997, 1299/2003 och 1258/2009, 40 § delvis ändrad i lagarna 1299/2003 och 961/2012 samt 41 § i lag 1378/1997, som följer:

5 §

Tullen beviljar undantag från bestämmelserna om tullfrihet när det är möjligt enligt förordningen om tullbefrielse.

37 §

I fråga om beslut som fattats av Tullen får omprövning begäras hos Tullen. En ansökan enligt artikel 236 i kodexen anses vara en begäran om omprövning.

Rätt att på statens vägnar begära omprövning av Tullens beslut har Tullens tullombud.

Tidsfristen för begäran om omprövning i fråga om andra ärenden som gäller fastställande av tull, återbetalning av tull eller eftergift av tull än sådana som avser ändringssökande genom en ansökan enligt artikel 236 i kodexen är tre år från delfåendet av tullskulden, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av beslutet om återbetalning eller eftergift av tull. Tidsfristen i fråga om ärenden som inte gäller fastställande av tull, återbetalning av tull eller eftergift av tull är 30 dagar från delfåendet av beslutet. För tullombud är tidsfristen 30 dagar från det att beslutet fattades.

En begäran om omprövning ska inom föreskriven tid lämnas till Tullen.

En begäran om omprövning ska behandlas utan ogrundat dröjsmål.

Om inte annat föreskrivs någon annanstans i lag, tillämpas på begäran om omprövning i övrigt förvaltningslagen.

38 §

Ett beslut som har meddelats med anledning av en begäran om omprövning får överklagas genom besvär hos Helsingfors förvaltningsdomstol.

Besvärsrätt på statens vägnar har Tullens tullombud.

Besvärstiden i ärenden som gäller fastställande av tull, återbetalning av tull eller eftergift av tull är tre år från delfåendet av tullskulden, dock alltid minst 60 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. I andra ärenden är besvärstiden 30 dagar från delfåendet av omprövningsbeslutet. För tullombud är besvärstiden 30 dagar från det att beslutet fattades.

39 §

Om tull till följd av begäran om omprövning eller genom beslut av förvaltningsdomstolen har avlyfts eller nedsatts, ska tull som betalats till ett för stort belopp utan dröjsmål återbetalas oavsett ändringssökande.

Om tull har återbetalts till följd av begäran om omprövning eller till följd av besvär, ska ränta betalas på återbetalningsbeloppet. Ränta ska dock inte betalas på återbetalning av tull som underskrider 17 euro. Ränta på återbetalning utgör inte skattepliktig inkomst vid inkomstbeskattningen.

Räntan beräknas som en årlig ränta och är den i 12 § i räntelagen (633/1982) avsedda referensräntan för den halvårsperiod som föregår kalenderåret i fråga, minskad med två procentenheter, dock minst 0,5 procent. Räntan beräknas från den dag då ansökan om återbetalning av tull blev anhängig eller, om tullen betalts först efter det, från betalningsdagen till den dag då beloppet återbetalas.

40 §

Ett beslut av förvaltningsdomstolen får överklagas genom besvär endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Besvär ska anföras inom 60 dagar från delfåendet av förvaltningsdomstolens beslut. Besvärsrätt på statens vägnar har Tullens tullombud.

41 §

Om inte något annat föreskrivs i denna lag, tillämpas på besvär i övrigt förvaltningsprocesslagen (586/1996).


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.