930/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 37 och 38 § i lagen om Räddningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om Räddningsinstitutet (607/2006) 37 och 38 § som följer:

37 §
Begäran om rättelse och begäran om omprövning

Den som har ansökt om att bli antagen som studerande får på det sätt som anges i förvaltningslagen (434/2003) hos rättelse- och disciplinnämnden begära omprövning av ett beslut om antagning av studerande till den yrkesinriktade grundutbildningen inom 14 dagar från det att resultatet av antagningen har offentliggjorts. När resultatet av antagningen offentliggörs ska det meddelas hur sökandena kan få veta hur antagningsgrunderna har tillämpats på dem och hur omprövning kan begäras. Resultatet av antagningen får inte med anledning av begäran om omprövning ändras till nackdel för någon som har antagits som studerande.

En studerande får på det sätt som anges i förvaltningslagen hos rättelse- och disciplinnämnden begära omprövning av ett beslut som gäller förlust eller avbrytande av studierätten, skriftlig varning eller avbrytande av studierätten enligt 30 § 3 mom. inom 14 dagar från det att han eller hon har fått del av beslutet.

En studerande som är missnöjd med bedömningen av en studieprestation eller ett beslut om tillgodoräknandet av tidigare studier får muntligen eller skriftligen begära rättelse hos den som utfört bedömningen eller fattat beslut om tillgodoräknandet. Begäran om rättelse ska framställas inom 14 dagar från det att studeranden har fått del av resultatet av bedömningen eller beslutet om tillgodoräknande. En studerande som är missnöjd med ett beslut som meddelats med anledning av begäran om rättelse får på det sätt som anges i förvaltningslagen hos rättelse- och disciplinnämnden begära omprövning av beslutet inom 14 dagar från det att han eller hon har fått del av det.

38 §
Besvär och förbud mot att söka ändring

Det beslut som meddelas med anledning av begäran om omprövning samt andra beslut av Räddningsinstitutet och dess rättelse- och disciplinnämnd får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996), om inte något annat föreskrivs i denna lag.

Över förvaltningsdomstolens beslut får besvär anföras endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I fråga om beslut som gäller läroplanen, ordningsstadgan eller något annat undervisningsarrangemang får inte omprövning begäras eller ändring sökas genom besvär.

Ett beslut som meddelats i ett omprövningsförfarande och som gäller bedömningen av en studieprestation, tillgodoräknande av tidigare studier eller avbrytande av studierätten enligt 30 § 3 mom. får inte överklagas genom besvär.

Ett beslut av förvaltningsdomstolen i ett ärende som gäller antagning av studerande, förlust eller avbrytande av studierätten, avstängning, förlust av rätten att bo på institutets internat eller skriftlig varning får inte överklagas genom besvär.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.