905/2015

Utfärdad i Nådendal den 7 augusti 2015

Lag om ändring av 20 § i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om offentlighet vid rättegång i förvaltningsdomstolar (381/2007) 20 § som följer:

20 §
Ändringssökande i beslut i förvaltningsärenden

Ett i denna lag avsett förvaltningsbeslut som en förvaltningsdomstol, försäkringsdomstolen eller marknadsdomstolen har fattat får överklagas genom besvär hos högsta förvaltningsdomstolen.

Ett i denna lag avsett förvaltningsbeslut som har fattats av en besvärsnämnd som omfattas av besvärssystemet under försäkringsdomstolen får överklagas genom besvär hos försäkringsdomstolen. Förvaltningsbeslut som andra besvärsnämnder har fattat får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen. Över försäkringsdomstolens och förvaltningsdomstolens beslut med anledning av besvären får besvär anföras hos högsta förvaltningsdomstolen endast om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

I fråga om ändringssökande gäller i övrigt det som bestäms i förvaltningsprocesslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2016.

På sökande av ändring i ett förvaltningsbeslut som meddelats före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

RP 230/2014
LaUB 26/2014
RSv 319/2014

  Nådendal den 7 augusti 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.