857/2015

Helsingfors den 10 juli 2015

Lag om ändring av lagen om utkomstskydd för arbetslösa

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen om utkomstskydd för arbetslösa (1290/2002) 6 kap. 8 § 4 mom. och 14 kap. 1 a § 2 mom., sådana de lyder i lag 1049/2013, samt

fogas till 13 kap. 1 §, sådan den lyder delvis ändrad i lagarna 288/2012 och 1374/2014, ett nytt 4 mom. som följer:

6 kap.

Arbetslöshetsdagpenningens belopp och varaktighet

8 §
När dagpenningsperioden börjar från början och lönen räknas om

Om den arbetssökandes arbetsvillkor har uppfyllts i arbete där han eller hon sysselsatts på grundval av skyldigheten enligt 11 kap. 1 § 3 mom. i lagen om offentlig arbetskrafts- och företagsservice eller om arbetsvillkoret har uppfyllts efter det att den arbetssökande har fyllt 58 år, räknas inte den lön som ligger till grund för arbetslöshetsdagpenningen om, ifall inte den lön som räknats ut på grundval av de nya inkomstuppgifterna är större än den lön som bestämts tidigare. Om det i arbetsvillkoret för den arbetssökande har räknats in den tid under vilken han eller hon deltagit i sysselsättningsfrämjande service, räknas inte den lön som ligger till grund för arbetslöshetsdagpenningen om.

13 kap.

Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter

1 §
Rätt att erhålla uppgifter

Folkpensionsanstalten och arbetslöshetskassorna har trots sekretessbestämmelserna och andra begränsningar som gäller erhållande av uppgifter rätt att av Skatteförvaltningen avgiftsfritt få sådana uppgifter om inkomsterna för personer som erhåller arbetslöshetsförmåner och som behövs för att utreda missbruk av dessa förmåner.

14 kap.

Särskilda bestämmelser

1 a §
Justeringar med lönekoefficient

De belopp som avses i 1 mom. anges i 2013 års nivå. Vid justering av beloppen ska de avrundas till närmaste hela euro.


Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015. Lagens 14 kap. 1 a § 2 mom. träder dock i kraft först den 1 januari 2016.

På personer vars arbetsvillkor uppfyllts vid ikraftträdandet av denna lag tillämpas 6 kap. 8 § 4 mom. i den lydelse det hade vid ikraftträdandet.

RP 5/2015
ShUB 1/2015
RSv 5/2015

Helsingfors den 10 juli 2015

Republikens President
Sauli Niinistö

Social- och hälsovårdsminister
Hanna Mäntylä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.