816/2015

Utfärdad i Helsingfors den 26 juni 2015

Lag om ändring av lagen om statsandel för kommunal basservice

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till lagen om statsandel för kommunal basservice (1704/2009) en ny 34 b § som följer:

34 b §
Minskning av statsandelen för kommunal basservice med det belopp av grundläggande utkomststöd som betalats till kommunen

Kommunens i 5 b § i lagen om utkomststöd avsedda finansieringsandel av utgifterna för det grundläggande utkomststödet beaktas genom en minskning av kommunens statsandel med ett belopp som motsvarar kommunens andel av det grundläggande utkomststöd som betalats ut på årsnivå i kommunen enligt de uppgifter som avses i 2 mom. i denna paragraf.

För beräkning av minskningen av statsandelen för det grundläggande utkomststödet ska Folkpensionsanstalten årligen före utgången av april lämna finansministeriet uppgift om grundläggande utkomststöd som föregående år betalats ut i respektive kommun, minskat med grundläggande utkomststöd som avses i 19, 46 och 51 § i lagen om främjande av integration (1386/2010) och som gäller tidsperioden i fråga.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2017.

Som beräkningsgrund för minskningen av kommunernas statsandel 2017 och 2018 används de uppgifter som kommunerna lämnat regionförvaltningsverken med stöd av 5 b § 4 mom. i lagen om utkomststöd (1412/1997) i dess lydelse vid ikraftträdandet av denna lag och den utifrån dessa uppgifter gjorda beräkningen av det grundläggande utkomststöd som kommunerna betalat ut 2016. Regionförvaltningsverken ska före utgången av oktober 2016 lämna finansministeriet och social- och hälsovårdsministeriet uppgift om grundläggande utkomststöd som betalats ut per kommun.

Beloppet av den minskning av kommunernas statsandel som motsvarar det grundläggande utkomststödet 2017 och 2018 justeras separat i enlighet med det grundläggande utkomststöd som betalats ut under dessa år. Folkpensionsanstalten lämnar finansministeriet de behövliga uppgifterna före utgången av april månad 2018 och 2019. Justeringsposterna beaktas på motsvarande sätt i statsandelsbesluten för 2019 och 2020.

RP 358/2014
ShUB 54/2014
RSv 374/20

  Helsingfors den 26 juni 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Familje- och omsorgsminister
Juha Rehula

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.