794/2015

Helsingfors den 25 juni 2015

Statsrådets förordning om personlig tillämpning inom yrkesinriktad vuxenutbildning

I enlighet med statsrådets beslut

föreskrivs med stöd av 8 a § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998), sådan paragrafen lyder i lag 788/2014:

Personlig tillämpning vid ansökan till fristående examina och till utbildning som förbereder för sådana
1 §

Utbildningsanordaren utreder, utifrån de dokument den sökande visar upp och annan utredning som han eller hon lämnar, det kunnande den sökande tidigare förvärvat och visat, samt bedömer tillsammans med den sökande vilken examen som är lämplig för honom eller henne.

2 §

Om den sökande har avlagt examensdelar som ingår i de gällande grunderna för grundläggande yrkesexamen, yrkesexamen eller specialyrkesexamen och som på det sätt som anges on uppbygganden av examen i examensgrunderna kan läggas till den examen som ska avläggas, ska utbildningsanordnaren informera examenskommissionen om de tidigare avlagda examensdelarna.

Om den sökande har avlagt andra examina eller examensdelar än sådana som avses i 1 mom., ska utbildningsanordaren lämna uppgifter om dem till de av examensarrangören utsedda personer som bedömer examensprestationer. Bedömarna har till uppgift att bedöma om examina eller examensdelarna motsvarar grunderna för den examen som ska avläggas och att kontrollera att den sökandes kunnande är aktuellt. Bedömarna ska utifrån denna bedömning föreslå examenskommissionen till vilka delar på detta sätt konstaterade kunnandet lämpar sig för att erkännas som examensdelar i den examen som ska avläggas.

Om den sökande enligt den utredning som avses i 1 § har annat än i 1 och 2 mom. Avsett sådant kunnande son enligt grunderna för den examen som ska avläggas krävs för avläggande av examen eller en examendel och utifrån vilket examen eller en examensdel kan avläggas utan förberedande utbildning eller på annat sätt förvärvad kompletterande yrkesskicklighet, ska utbildningsanordnaren styra den sökande direkt till examenstillfället.

3 §

Utbildningsanordnaren ska utreda den sökandes behov av förberedande utbildning, av annat förvärvande av handledning och stöd, av studier som förbättrar studiefärdigheterna samt av särskilt stöd.

Utbildningsanordnaren ska informera den sökande om eventuell speciallagstiftning som gäller examen, om eventuella krav på hälsotillståndet som hänför sig till studierna och om de viktigaste möjligheterna till ekonomiskt stöd i anslutning till studierna.

4 §

Den personliga tillämpningen vid sökande avslutas när utbildningsanordnaren och den sökande undertecknar ett dokument om personlig tillämpning.

Personlig tillämpning vid avläggande av fristående examen
5 §

Utbildningsanordnaren planerar hur examinanden ska visa den yrkesskicklighet som anges i examensgrunderna. Visandet av yrkesskickligheten ska planeras examinanden uppnått så att det ingår i respektive examensdelsvis. Planeringen ska ske i samråd med examinanden.

Examenstillfällen för fristående examina ska i regel ordnas på arbetsplatser. Utbildningsanordaren ska planera och ordna examenstillfällena i samarbete med de arbetsplatser där examenstillfällena ordnas.

Personlig tillämpning vid förvärvande av yrkesskicklighet
6 §

Utbildningsanordaren planerar tillsammans med examinanden hur och var examinanden ska förvärva den yrkesskicklighet som anges i examensgrunderna. Förvärvandet av yrkesskickligheten ska planeras examensdelsvis.

Utbildningsanordnaren ska också tillsammans med examinanden planera eventuella handlednings- och stödåtgärder samt hur eventuellt särskilt stöd ska ges. Om examinanden behöver delta i studier för att förbättra sina studiefärdigheter, ska utbildningsanordaren tillsammans med examinanden planera deltagandet i dessa studier.

Vid planeringen ska hänsyn tas till sådant tidigare förvärvat och visat kunnande och sådan påvisad kompetens som examinanden har konstaterats ha i samband med ansökan till frisående examen. När utbildningsanordaren planerar inlärningen på arbetsplatsen ska utbildningsordnaren samarbeta med arbetsplatserna.

Dokument om personlig tillämpning
7 §

Utbildningsanordaren ska tillsammans med examinanden utarbeta ett dokument om den personliga anpassningen. När det gäller läroavtalsutbildning ska också examinandens arbetsgivare delta i utarbetandet av dokumentet om den personliga tillämpningen. Utbildningsanordnaren ska se till att dokumentet om personlig tillämpning hålls aktuellt.

I dokumentet om personlig tillämpning antecknas åtminstone följande uppgifter:

1) examinandens namn,

2) den examen som avläggs och de examensgrunder som iakttas, eventuellt kompetensområde och examensdelar,

3) kunnande som examinanden tidigare förvärvat och visat,

4) uppgift om de examensdelar som meddelats till examenskommissionen för att läggas till examensprestationen,

5) uppgift om de examensdelar beträffande vilka förslag lämnats till examenskommissionen för erkännande av kunnande,

6) behovet av förberedande utbildning och av annat förvärvande av behövlig yrkesskicklighet samt övriga slutsatser,

7) behövlig handledning och behövligt stöd,

8) eventuellt behov av studier som förbättrar studiefärdigheterna,

9) anordnaren av fristående examen,

10) tid, plats och innehåll i fråga om examenstillfällena,

11) bedömaren av varje examensdel,

12) åtgärder för att tillgodose examinandens eventuella behov av särskilt stöd med avseende på arrangemangen vid examenstillfället.

De uppgifter som avses i punkterna 1—9 ska vara inskrivna i dokumentet om personlig tillämpning när den personliga tillämpningen vid sökande avslutas.

Om examinanden deltar i förberedande utbildning eller annat förvärvande av behövlig yrkesskicklighet, ska det i dokumentet utöver de uppgifter som avses i 2 mom. åtminstone antecknas följande uppgifter:

1) målen för, innehållet i sätten för förvärvande av behövlig yrkesskicklighet,

2) åtgärder för eventuellt särskilt stöd som behövs under den förberedande utbildningen och vid annat förvärvande av behövlig yrkesskicklighet.

I dokumentet om personlig tillämpning ska utbildningsanordaren anteckna de väsentliga uppgifter om den personliga tillämpningen som lämnats av dem som ansvarar för inlärningen på arbetsplatsen och dem som ansvarar för de platser där examenstillfällen ordnas.

De uppgifter som avses i 2 och 4 mom. kan när det gäller läroavtalsutbildning antecknas i det personliga studieprogram som avses i 6 § 2 mom. i statsrådets förordning om grundläggande yrkesutbildning (811/1998). Om uppgifterna antecknas i det personliga studieprogrammet, fungerar studieprogrammet som dokument för personlig tillämpning.

8 §

Dokumentet om personlig tillämpning och ändringar som gjorts i det ska undertecknas av utbildningsanordaren och examinanden. När det gäller läroavtasutbildning ska dokumentet om personlig tillämpning också undertecknas av examinandens arbetsgivare. Kravet på underteckning uppfylls även genom en sådan elektronisk signatur som avses i 5 § 2 mom. i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).

Personlig tillämpning som genomförs av examensarrangören
9 §

Om det med stöd av 8 a § i lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998) är examensarrangören som svarar för den personliga tillämpningen, ska det som i 1—5, 7 och 8 § i denna förordning föreskrivs om utbildningsanordnaren tillämpas på examensarrangören.

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Med de gällande examensgrunder enligt som avses i 2 § 1 mom. och som gäller från den 1 augusti 2015 jämställs de examensgrunder som gällde den 31 juli 2015.

Helsingfors den 25 juni 2015

Undervisnings- och kulturminister
Sanni Grahn-Laasonen

Regeringsråd
Virpi Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.