779/2015

Helsingfors den 17 juni 2015

Statsrådets förordning om ändring av 15 § i statsrådets förordning om leksakers säkerhet

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om leksakers säkerhet (1218/2011) 15 § som följer:

15 §
Ämnen som klassificeras som cancerframkallande, mutagena eller reproduktivt toxiska

Det är förbjudet att i leksaker eller delar av leksaker använda ämnen eller blandningar som enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006 samt enligt kemikalielagen och författningar som utfärdats med stöd av den klassificerats som cancerframkallande, mutagena eller reproduktivt toxiska (CMR-ämnen).

Sådana ämnen och blandningar som avses i 1 mom. får dock användas, om

1) koncentrationerna av ämnena eller blandningarna inte överstiger de koncentrationer som föreskrivs i de bestämmelserna i kemikalielagen (744/1989) som gäller klassificering av de ämnen som innehåller nämnda blandningar, eller i bestämmelser som utfärdats med stöd av den,

2) dessa ämnen och blandningar är oåtkomliga för barn, när leksaken används på avsett eller förutsebart sätt, eller

3) det i leksaker och leksaksdelar som är gjorda av rostfritt stål eller i leksaksdelar som är avsedda att leda elektrisk ström är fråga om nickel som hör till  CMR-kategori 2, eller i leksaker eller leksaksdelar är fråga om något annat CMR-ämne som kommissionen fattat beslut om vid ett förfarande enligt artikel 46.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet.

Bestämmelser om förbud mot sådana material som kommer i kontakt med livsmedel finns i livsmedelslagen (23/2006) och i författningar om utfärdats med stöd av den.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Kommissionens direktiv 2014/84/EU om ändring av tillägg A till bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/48/EG om leksakers säkerhet, vad gäller nickel (32014L0084) EUT nr L 192, 1.7.2014, s. 49

Helsingfors den 17 juni 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Regeringsråd
Susanna Siitonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.