776/2015

Helsingfors den 17 juni 2015

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg

I enlighet med statsrådets beslut

ändras i statsrådets förordning om transport av farliga ämnen på järnväg (195/2002) 2 §, 9 § 4 mom., 16, 16 a, 17, 25 och 26 a §, 31 b § 2 punkten samt 32 §,

av dem 2 § sådan den lyder i förordningarna 267/2009, 400/2011 och 126/2015, 9 § 4 mom. och 32 § sådana de lyder i förordning 400/2011, 16 a § sådan den lyder i förordningarna 400/2011 och 126/2015, 17 § sådan den lyder i förordning 126/2015 samt 25 och 26 a § samt 31 b § 2 punkten sådana de lyder i förordningarna 275/2005 och 126/2015, som följer:

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) TFÄ-lagen lagen om transport av farliga ämnen (719/1994),

2) RID-bestämmelserna de bestämmelser om internationella järnvägstransporter av farligt gods som ingår i bihang C till konventionen om internationell järnvägstrafik (COTIF) (FördrS 52/2006), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

3) ADR-bestämmelserna bestämmelserna i den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg (ADR) (FördrS 23/1979), sådana de är i kraft såsom bindande för Finland,

4) TFÄ-direktivet Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/68/EG om transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar,

5) IMDG-koden det regelverk som anges i kapitel VII del A regel 1 i bilagan till 1974 års konvention om säkerhet för människoliv till sjöss (FördrS 11/1981) och som innehåller bestämmelser om transport av farliga ämnen som styckegods på fartyg,

6) Trafiksäkerhetsverkets föreskrift Trafiksäkerhetsverkets föreskrift om transport av farliga ämnen på järnväg,

7) förpackning förpackningar, IBC-behållare och storförpackningar som har godkänts för transport av farliga ämnen,

8) tank cisternvagnar, avmonterbara tankar, batterivagnar, MEG-containrar, UN-tankar och tankcontainrar,

9) bulkcontainer sådana slutna bulkcontainrar och presenningsförsedda bulkcontainrar som avses i kapitel 1.2 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift, inklusive växelflak och vagnars lastutrymmen,

10) gaskärl gasflaskor, storflaskor, tryckfat, gasflaskpaket och slutna kryokärl,

11) GCU-avtalet järnvägsföretagens överenskommelse om nyttjande av godsvagnar,

12) direktivet om transportabla tryckbärande anordningar Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/35/EU om transportabla tryckbärande anordningar och om upphävande av rådets direktiv 76/767/EEG, 84/525/EEG, 84/526/EEG, 84/527/EEG och 1999/36/EG.

9 §
Transportör och förare av rullande materiel

Transportören kan dock i de fall som avses i 1 mom. 1, 2 och 4–6 punkten förlita sig på de upplysningar och uppgifter som ställts till hans förfogande av andra delaktiga.


16 §
Innehavare av cisternvagn

En innehavare av en cisternvagn har särskilt följande skyldigheter:

1) innehavaren ska se till att bestämmelserna om konstruktion, utrustning, besiktning och märkning i fråga om en cisternvagn beaktats,

2) innehavaren ska se till att en enligt 59 § i järnvägslagen certifierad enhet som svarar för underhåll sköter underhållet av tanken på en cisternvagn och dess utrustning på ett sätt som säkerställer att cisternvagnen under normala driftsförhållanden uppfyller kraven i bestämmelserna och föreskrifterna om transport av farliga ämnen på järnväg fram till nästa periodiska besiktning,

3) innehavaren ska låta utföra en extra besiktning, om tanken på en cisternvagn eller dess utrustning på grund av reparation, ombyggnad eller olycka kan ha försämrats.

16 a §
Trafikverket

Trafikverket ska se till att

1) rangeringsbangårdarnas säkerhetsutredningar har gjorts i enlighet med 32 §,

2) verket under järnvägstransporten har snabb och obehindrad tillgång till följande information:

a) tågets sammansättning med uppgift om numret på varje vagn samt vagntypen, om den inte framgår av numret,

b) FN-numren för de farliga ämnen som transporteras i varje vagn i den utsträckning som de ska ingå i godsdeklarationen, eller uppgift om vilka vagnar som är försedda med den märkning som anger begränsade mängder i enlighet med Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,

c) var i tåget vagnarna med farliga ämnen är placerade.

Den information som avses i 1 mom. 2 punkten får överlåtas endast till dem som behöver informationen för säkerhets- och skyddsuppgifter eller för räddningsverksamhet i den omfattning som uppgifterna eller verksamheten kräver.

17 §
Skyldighet för tillverkare och återförsäljare av förpackningar att tillhandahålla information

En sådan tillverkare av förpackningar och sådana senare återförsäljare av förpackningar som avses i 6.1.1.5, 6.3.2.3, 6.4.2.13, 6.5.1.1.4 och 6.6.1.4 punkten i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ska tillhandhålla information om de förfaranden som iakttas samt en beskrivning av typ och mått för förslutare och andra nödvändiga delar, för att man ska kunna försäkra sig om att en förpackning som bjuds ut för en transport uppfyller kraven i bestämmelser och föreskrifter.

25 §
Transport

Farliga ämnen får transporteras endast i godståg, med undantag för handbagage enligt 6 § som medförs av passagerarna samt militärtransporter enligt punkt 7.1.8 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift och godsförsändelser enligt kapitel 7.6 i den bilagan.

I de fall som anges i Trafiksäkerhetsverkets föreskrift är det tillåtet att utföra bulktransport av farliga ämnen i vagnar, småcontainrar eller tankar.

Om transporten av farliga ämnen avbryts av någon orsak som anges i 14 § 2 mom. i TFÄ-lagen, kan tillsynsmyndigheten bevilja tillstånd för att fortsätta transporten efter att myndigheten försäkrat sig om transportens säkerhet. Om kraven enligt bestämmelserna och föreskrifterna inte kan uppfyllas och tillsynsmyndigheten inte har beviljat tillstånd att fortsätta färden, ska tillsynsmyndigheten tillhandahålla transportören behövlig administrativ hjälp. Förfarandet är detsamma om transportören meddelar tillsynsmyndigheten att avsändaren inte har meddelat transportören egenskaperna hos det farliga ämne som transporteras och om transportören med åberopande av villkoren i transportavtalet begär att den farliga lasten lossas, förstörs eller oskadliggörs.

26 a §
Strålskyddsprogram och ledningssystem

Den som transporterar eller tillfälligt förvarar radioaktiva ämnen ska ha ett strålskyddsprogram, om inte något annat anges i kapitel 1.7 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift. Av strålskyddsprogrammet ska framgå vilka åtgärder som ska vidtas i syfte att förhindra och begränsa strålningsexponering förorsakad av transport och tillfällig förvaring av radioaktiva ämnen. Dessa åtgärder ska ställas i relation till storleken av och sannolikheten för strålningsexponering. Strålskyddsprogrammet ska ges in till Strålsäkerhetscentralen för kännedom innan transport- eller förvaringsverksamheten inleds.

Om inte något annat anges i kapitel 1.7 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift ska verksamhetsutövaren utarbeta ett ledningssystem för att säkerställa att funktionerna motsvarar kraven för tillämpning i verksamhetsutövarens verksamhet för åtgärder i samband med transport av radioaktiva ämnen och de åtgärder som avses i 1.7.1.3 punkten i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift.

Ett ledningssystem enligt 2 mom. ska grunda sig på sådana krav eller anvisningar som Strålsäkerhetscentralen anser vara godtagbara. Ledningssystemet ska tillställas Strålsäkerhetscentralen.

31 b §
Undervisningsämnen inom specialutbildningen

Den uppgiftsbaserade utbildningen för de personalgrupper som avses i 31 a § 2 mom. ska omfatta åtminstone följande ämnesområden:


2) rangerare samt personer med motsvarande funktion i kategori 1:

a) betydelsen av rangeretikett nr 13 och 15 vid rangerarbete,

b) skyddsavstånd i enlighet med punkt 7.5.3 i bilagan till Trafiksäkerhetsverkets föreskrift,

c) typer av exceptionella situationer,


32 §
Säkerhetsutredningar i fråga om bangårdar

Varje järnvägsföretag som verkar på en bangård ska sända en säkerhetsutredning som avses i 12 § 3 mom. i TFÄ-lagen till Trafikverket, som sammanställer och kompletterar en enhetlig säkerhetsutredning för hela bangården. I säkerhetsutredningen ska utöver järnvägsföretaget också beaktas de övriga aktörer som bedriver företagsverksamhet på bangården.

Trafikverket ska av det regionala räddningsverket och närings-, trafik och miljöcentralen samt av regionförvaltningsverket begära utlåtande om säkerhetsutredningen och om den interna räddningsplan som ingår i den. Efter remissbehandlingen gör Trafikverket behövliga ändringar i säkerhetsutredningen och lämnar den slutliga utredningen till Trafiksäkerhetsverket för godkännande. Trafiksäkerhetsverket ska inom en rimlig tidsfrist meddela Trafikverket vilka slutsatser det dragit av säkerhetsutredningen. Trafiksäkerhetsverket ska lämna den godkända säkerhetsutredningen till Trafikverket, det regionala räddningsverket, närings-, trafik och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket. Trafikverket ska lämna den godkända säkerhetsutredningen till järnvägsföretagen för kännedom.

De som utarbetat säkerhetsutredningen ska gå igenom den och uppdatera den, om

1) det i verksamheten på bangården har skett en sådan förändring som ökar risken för en storolycka,

2) det vid utredningen av olycksfalls- och risksituationer har framgått något anmärkningsvärt,

3) det i planeringen av områden i omedelbar närhet till bangården sker en förändring som är av betydelse med tanke på säkerheten, eller

4) Trafiksäkerhetsverket begär det.

Trafikverket ska tillsammans med de järnvägsföretag och, vid behov, de övriga aktörer som är verksamma på bangården utvärdera riskerna samt se över och uppdatera säkerhetsutredningen minst vart femte år. Trafikverket ska av det regionala räddningsverket och närings-, trafik och miljöcentralen samt av regionförvaltningsverket begära utlåtande om den uppdaterade säkerhetsutredningen och om den interna räddningsplan som ingår i den. Vid uppdateringen av räddningsplanen iakttas i övrigt 2 och 3 mom.

Trafiksäkerhetsverket ska minst vart tredje år utföra en systematisk kontroll på de bangårdar för vilka det krävs en säkerhetsutredning. Till kontrollerna kallas Trafikverket, det regionala räddningsverket, närings-, trafik- och miljöcentralen samt regionförvaltningsverket.


Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2015.

Kommissionens direktiv 2014/103/EU (32014L0103); EUT L 335, 22.11.2014, s. 15

Helsingfors den 17 juni 2015

Kommunikationsminister
Anne Berner

Konsultativ tjänsteman
Mari Suominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.