771/2015

Helsingfors den 17 juni 2015

Statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer

I enlighet med statsrådets beslut, fattat efter föredragning från justitieministeriet, föreskrivs:

1 §
Syfte

Syftet med delegationen för etniska relationer är att främja dialog och samarbete mellan invandrarna, de etniska minoriteterna, myndigheterna, de politiska partierna och medborgarorganisationerna.

Delegationen tillsätts av statsrådet för fyra år i sänder.

2 §
Uppgifter

Delegationen har till uppgift att

1) främja dialog och samarbete mellan invandrarna, de etniska minoriteterna, myndigheterna, de politiska partierna och medborgarorganisationerna,

2) följa utvecklingen av etniska relationer i samhället och ta initiativ till att främja invandrarnas och de etniska minoriteternas möjligheter att delta och påverka, förbättra dessa gruppers trygghetskänsla och skapa ett positivt attitydklimat mellan olika befolkningsgrupper,

3) i egenskap av sakkunigorgan ge utlåtanden samt lägga fram förslag och ta initiativ till att utveckla olika delområden inom invandrar-, integrations- och jämställdhetspolitiken,

4) lägga fram initiativ till utrednings- och utvecklingsprojekt som gäller de etniska relationerna samt delta i dessa projekt,

5) informera om utvecklingen av etniska relationer och öka kännedomen om fördelarna med den etniska mångfalden i samhället.

3 §
Sammansättning

Delegationen har en ordförande, minst två och högst tre vice ordförande samt högst 34 andra medlemmar och personliga ersättare för dem.

Ordförande för delegationen är justitieministeriets kanslichef. En av vice ordförandena ska företräda invandrarna eller de etniska minoriteterna och en de i riksdagen företrädda politiska partierna.

I delegationen ska det finnas företrädare för justitieministeriets, inrikesministeriets, utrikesministeriets, arbets- och näringsministeriets, undervisnings- och kulturministeriets och social- och hälsovårdsministeriets förvaltningsområde.

Dessutom ska de i riksdagen företrädda politiska partierna, registrerade föreningar som företräder invandrare eller etniska minoriteter, registrerade religionssamfund, Finlands Kommunförbund r.f., de centrala arbetsmarknadsorganisationerna och de i 5 § avsedda regionala delegationerna vara företrädda i delegationen.

Minst tio av delegationens medlemmar ska företräda invandrarna eller de etniska minoriteterna.

Justitieministeriet får utnämna permanenta sakkunniga i delegationen.

4 §
Delegationens arbete

Delegationen för etniska relationer har en arbetssektion som svarar för samordnande och beredning av ärenden samt för utarbetande av utlåtanden och handlingar.

Ordförande för arbetssektionen ska vara en tjänsteman som företräder arbets- och näringsministeriet och vice ordförande ska företräda invandrarna eller de etniska minoriteterna.

Delegationen har en generalsekreterare och sekreterare som har uppgiften som huvudsyssla och står i anställningsförhållande till justitieministeriet. Delegationen kan även ha sekreterare och sakkunniga med uppgiften som bisyssla samt annan personal.

5 §
Regionala delegationer för etniska relationer

Delegationen bistås av sju regionala delegationer för etniska relationer.

De regionala delegationerna för etniska relationer sköter delegationens i 2 § avsedda uppgifter på regionnivå.

En regional delegation tillsätts för fyra år i sänder av den närings-, trafik- och miljö-central vars ansvarsområde enligt statsrådets förordning om närings-, trafik- och miljö-centralerna (1392/2014) omfattar regional samordning, planering, styrning och övervakning av invandrares integration och invandring i stor skala samt andra särskilt angivna uppgifter inom verksamhetsområdet i fråga.

Innan en närings-, trafik- och miljöcentral tillsätter en regional delegation ska centralen höra övriga närings-, trafik- och miljöcentraler inom regionen och regionförvaltningsverket.

I en regional delegation får det finnas företrädare för regionens närings-, trafik- och miljöcentraler, regionförvaltningsverket, centrala kommuner och av dessa tillsatta råd och delegationer för invandrarärenden och mångkulturella frågor, organisationer som företräder invandrare och etniska minoriteter samt parterna inom arbetslivet och näringslivet.

Närings-, trafik- och miljöcentralen får utnämna sakkunniga i den regionala delegationen.

Varje regional delegation har en ordförande och en vice ordförande samt minst 10 och högst 14 andra medlemmar och personliga ersättare för dem.

Ordföranden eller vice ordföranden i en regional delegation ska företräda invandrarna eller de etniska minoriteterna.

Minst hälften av medlemmarna i en regional delegation ska företräda invandrarna eller de etniska minoriteterna.

Varje regional delegation kan ha en sekreterare med uppgiften som bisyssla och sekreterare med uppgiften som bisyssla. Sekreterarna står i anställningsförhållande till närings-, trafik- och miljöcentralen.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 2015.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning om delegationen för etniska relationer (298/2011).

Den delegation som var verksam när denna förordning trädde i kraft fortsätter med sin verksamhet till utgången av mandatperioden och på den tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna förordning.

Helsingfors den 17 juni 2015

Justitie- och arbetsminister
Jari Lindström

Konsultativ tjänsteman
Kaisa Tiusanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.