763/2015

Utfärdad i Helsingfors den 12 juni 2015

Lag om skjutbanor

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Lagens syfte

Syftet med denna lag är att främja ett tryggt hobbyskytte, säkerheten på skjutbanor och i omedelbar närhet av dem samt en planmässig utveckling av ett nätverk av skjutbanor i varje landskap. I denna lag föreskrivs det om att anlägga, driva och övervaka skjutbanor och om rättigheterna för dem som driver skjutbanor.

2 §
Tillämpningsområde

Denna lag ska tillämpas när skjutbanor anläggs och drivs.

Denna lag ska inte tillämpas

1) på hemfridsskyddade platser som avses i 24 kap. 11 § i strafflagen (39/1889),

2) på utrymmen eller områden för sporadisk eller småskalig skjutning med skjutvapen,

3) på anläggning och drift av skjutbanor som är i statliga myndigheters besittning,

4) på anläggning och drift av skjutbanor som används av vapennäringsidkare uteslutande för näringsverksamhet i enlighet med tillstånd som avses i 20 § 2 mom. 1—3 punkten i skjutvapenlagen (1/1998).

Vid anläggning och drift av skjutbanor ska dessutom det som föreskrivs någon annanstans i lag iakttas.

3 §
Definitioner

Med skjutbana avses ett utrymme inomhus eller ett område utomhus som används för målskjutning med skjutvapen.

Med sportskyttecentrum avses en skjutbana som har banor för flera grenar och där man får avfyra mer än 300 000 skott per år.

Med småskalig skjutbana avses en skjutbana avsedd för högst 10 000 skott per år.

4 §
Tillståndsplikt och anmälningsplikt

Anläggning och drift av skjutbana kräver tillstånd.

Anläggning och drift av en småskalig skjutbana kräver anmälan.

5 §
Skjutbanetillstånd

Tillstånd att anlägga och driva en skjutbana (skjutbanetillstånd) meddelas och återkallas av Polisstyrelsen. Skjutbanetillstånd meddelas tills vidare. För skjutbanetillstånd förutsätts det att

1) sökanden har besittningsrätt till banområdet,

2) skjutbaneverksamheten inte äventyrar allmän ordning eller säkerhet,

3) sökanden lägger fram en ordningsstadga för skjutbanan som uppfyller vad som föreskrivs i 9 § 1 mom.,

4) sökanden inte är i konkurs och att sökandens handlingsbehörighet inte har begränsats,

5) den fysiska person som är sökande är känd som redbar och pålitlig och till sina personliga egenskaper är lämplig för uppgiften,

6) den fysiska person som är sökande har fyllt 18 år,

7) den sammanslutning eller stiftelse som är sökande kan betraktas som lämplig att driva en skjutbana med beaktande av syftet med sammanslutningens eller stiftelsens verksamhet och andra omständigheter,

8) den sammanslutning eller stiftelse som är sökande har personer som uppfyller kraven enligt 4 och 5 punkten i förvaltningsorganen, som verkställande direktör och som bolagsmän i ett öppet bolag eller ansvariga bolagsmän i ett kommanditbolag,

9) sökanden föreslår en person som ska ansvara för verksamheten och säkerheten vid banan (banansvarig) och denne har samtyckt till uppdraget och uppfyller kraven enligt 4—6 punkten.

Polisstyrelsen ska begära utlåtande av polisinrättningen på förläggningsorten för den bana som ansökan gäller. Polisstyrelsen kan vid behov begära utlåtande även av andra myndigheter. I tillståndet ska den banansvarige utses och ordningsstadgan för banan fastställas. Tillståndet kan också förenas med andra bestämmelser och villkor som behövs med tanke på säkerheten vid banan.

6 §
Upphörande av skjutbanetillstånd

Ett skjutbanetillstånd förfaller när tillståndshavaren avlider eller när en sammanslutning eller en stiftelse har upphört enligt de bestämmelser som gäller den.

Tillståndshavarens konkurs- eller dödsbo får fortsätta att driva skjutbanan i ett år från konkursens början eller från dödsdagen. Konkurs- eller dödsboets förvaltare ska underrätta Polisstyrelsen om tillståndshavarens konkurs eller dödsfall inom 30 dagar från konkursens början eller från dödsdagen.

7 §
Återkallelse av skjutbanetillstånd

Polisstyrelsen ska återkalla ett skjutbanetillstånd på begäran av tillståndshavaren eller om driften av skjutbanan har upphört.

Skjutbanetillståndet kan återkallas helt eller för viss tid, om

1) skjutbanan eller tillståndshavaren till följd av väsentliga förändringar i förhållandena inte längre uppfyller förutsättningarna enligt 5 § 1 mom. 2, 4, 5 eller 7—9 punkten och tillståndshavaren inte inom en utsatt tid har avhjälpt bristerna,

2) tillståndshavaren genom en lagakraftvunnen dom har dömts för ett brott som visar att tillståndshavaren är olämplig för sin uppgift, eller uppsåtligen har förfarit väsentligen felaktigt i sin uppgift att driva skjutbanan,

3) tillståndshavaren på ett väsentligt sätt har brutit mot centrala villkor eller bestämmelser som skjutbanetillståndet förenats med och har inte avhjälpt bristen inom utsatt tid.

Polisstyrelsen kan återkalla skjutbanetillståndet bara partiellt, om det är tillräckligt för att avhjälpa de brister som äventyrar allmän ordning och säkerhet.

I de fall som avses i 2 mom. kan Polisstyrelsen i stället för att återkalla skjutbanetillståndet ge tillståndshavaren en varning, om återkallelse av tillståndet vore oskäligt.

8 §
Anmälan om småskalig skjutbana

Den som anlägger eller driver en småskalig skjutbana ska lämna in en anmälan om skjutbanan (skjutbaneanmälan) till Polisstyrelsen minst två månader innan banan tas i bruk. Skjutbaneanmälan ska innehålla en ordningsstadga enligt 9 § för skjutbanan samt uppgifter om den banansvarige och den banansvariges samtycke till uppdraget.

Polisstyrelsen kan förena skjutbaneverksamheten med bestämmelser och villkor som behövs med tanke på säkerheten vid banan.

Polisstyrelsen kan förbjuda verksamheten helt eller för viss tid, om förutsättningarna enligt 7 § 2 mom. uppfylls. På den som gjort anmälan tillämpas då vad som i 7 § 2 mom. föreskrivs om innehavaren av ett skjutbanetillstånd. Polisstyrelsen kan förbjuda verksamheten partiellt, om detta är tillräckligt för att avhjälpa de brister som äventyrar allmän ordning och säkerhet. I stället för att förbjuda verksamheten kan Polisstyrelsen ge den som driver skjutbanan en varning, om ett förbud vore oskäligt.

9 §
Ordningsstadga

Varje skjutbana ska ha en ordningsstadga, där det ska finnas bestämmelser om hur säkerheten för dem som befinner sig på banområdet och i dess omedelbara närhet tryggas, om begränsningar som gäller användningen av banan och om hur det på banområdet ska informeras om bestämmelserna och begränsningarna.

Ordningsstadgan och den banansvariges kontaktuppgifter ska vara framlagda för användarna vid skjutbanan.

10 §
Den banansvariges och skjutledarens rättigheter och skyldigheter

Den banansvarige ska övervaka att skjutbanan är säker och att ordningsstadgan samt de villkor och bestämmelser som meddelats i skjutbanetillståndet eller med anledning av skjutbaneanmälan iakttas. En skjutbana får inte tas i bruk förrän den banansvarige har säkerställt att skjutbanan uppfyller kraven enligt skjutbanetillståndet eller kraven med anledning av skjutbaneanmälan och att bankonstruktionerna möjliggör verksamhet som är förenlig med ordningsstadgan.

Om skjutbanan är i ett sådant skick att användning av banan äventyrar hälsan eller någon annan egendom än egendom som tillhör den som driver skjutbanan, ska den banansvarige förbjuda den riskfyllda användningen av banan och underrätta den som driver skjutbanan och Polisstyrelsen om saken.

Den som använder skjutbanan ska på begäran av den banansvarige visa upp bevis för sin rätt att utöva skytte på banan. Den som använder skjutbanan ska på uppmaning av den banansvarige avbryta verksamhet som äventyrar säkerheten och som strider mot villkor eller bestämmelser som meddelats i skjutbanetillståndet eller med anledning av skjutbaneanmälan eller mot ordningsstadgan. Om en skjutledare har utsetts för skjutningen har även han eller hon rätt att be om bevis för rätten att utöva skytte på banan och att avbryta riskfylld verksamhet.

11 §
Styrning, tillsyn och erhållande av information

Polisstyrelsen svarar för den allmänna styrningen och tillsynen av verksamhet enligt denna lag. Polisen övervakar säkerheten vid skjutbanorna och efterlevnaden av denna lag och de villkor och bestämmelser som meddelats i skjutbanetillståndet eller med anledning av skjutbaneanmälan. Polisen har rätt att uppställa temporära begränsningar för användningen av en skjutbana, om användningen medför uppenbar fara för säkerheten.

Polisstyrelsen ska vid behov kontrollera att ett sportskyttecentrum uppfyller kraven enligt denna lag och enligt tillståndsvillkoren.

Polisstyrelsen har trots bestämmelserna om sekretess rätt att av innehavaren av ett skjutbanetillstånd eller den som gjort en skjutbaneanmälan och av företrädare för dessa få för tillsynen nödvändiga uppgifter om verksamheten vid skjutbanan, om beslut som gäller skjutbanan, om innehavaren av skjutbanetillståndet, om den som gjort skjutbaneanmälan och om andra motsvarande omständigheter.

12 §
Utvecklingsplan för nätverk av skjutbanor

Varje landskapsförbund ska göra upp en utvecklingsplan som innehåller en uppskattning av ett tillräckligt antal sportskyttecentrum och andra skjutbanor i landskapet och av förläggningsbehovet för dem i landskapet och se till att utvecklingsplanen hålls uppdaterad. Planen ska användas som utredningsmaterial för områdesplaneringen. När planen utarbetas ska centrala jakt- och sportskytteorganisationer höras.

13 §
Skjutbanebrott

Till straff för skjutbanebrott döms enligt 41 kap. 7 a § i strafflagen.

14 §
Skjutbaneförseelse

Den som driver en skjutbana och som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot

1) de villkor eller bestämmelser som enligt 5 § 2 mom. meddelats i ett skjutbanetillstånd, eller

2) de villkor eller bestämmelser som enligt 8 § 2 mom. meddelats med anledning av en skjutbaneanmälan,

ska för skjutbaneförseelse dömas till böter.

15 §
Ändringssökande

I ett beslut som en myndighet har meddelat med stöd av denna lag får ändring sökas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996).

I förvaltningsdomstolens beslut om återkallande av ett skjutbanetillstånd eller förbjudande av verksamheten får ändring sökas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen.

I andra beslut som förvaltningsdomstolen meddelat får ändring sökas genom besvär bara om högsta förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd.

Ett beslut om återkallelse av ett skjutbanetillstånd eller förbjudande av verksamheten ska iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten beslutar något annat.

16 §
Närmare bestämmelser

Genom förordning av statsrådet får närmare bestämmelser utfärdas om

1) innehållet i en ansökan om skjutbanetillstånd enligt 5 § 1 mom.,

2) innehållet i en skjutbaneanmälan enligt 8 § 1 mom.,

3) bilagorna till ansökan om skjutbanetillstånd enligt 5 § 1 mom. och till skjutbaneanmälan enligt 8 § 1 mom.,

4) innehållet i ordningsstadgan enligt 9 § och dess framläggande vid skjutbanan,

5) den i 10 § 1 mom. avsedda banansvariges övervakningsuppgifter.

Närmare bestämmelser om de blanketter som ska användas vid förfaranden enligt denna lag får utfärdas genom förordning av inrikesministeriet.

17 §
Ikraftträdande och övergångsbestämmelser

Denna lag träder i kraft den 1 december 2015.

Genom denna lag upphävs nådig förordning angående inköp och innehafvande af skjutvapen och skjutförnödenheter samt angående inrättande och underhåll af skjutbanor (92/1915) och Kejserliga Senatens för Finland beslut angående handel med skjutvapen och skjutförnödenheter, innehafvande och bärande af skjutvapen samt inrättande och underhåll af skjutbanor (52/1916).

Sådana tillstånd till drift av skjutbana som är i kraft vid ikraftträdandet av denna lag förblir i kraft med gällande villkor. Tillståndshavaren ska inom två år från denna lags ikraftträdande lämna Polisstyrelsen en anmälan om den banansvarige och upprätta en ordningsstadga vars innehåll och framläggande uppfyller kraven enligt bestämmelser som utfärdas med stöd av denna lag.

Vad som i 6 § föreskrivs om när skjutbanetillstånd förfaller, i 7 § om återkallelse av skjutbanetillstånd och i 11 § om tillsyn över skjutbanor och om rätt att få uppgifter gäller även skjutbanor för vars anläggning och drift tillstånd har meddelats med stöd av de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet av denna lag.

Ett skjutbanetillstånd enligt denna lag meddelas och en skjutbaneanmälan enligt denna lag behandlas avgiftsfritt, om det tillstånd att driva en skjutbana som meddelats innan denna lag trätt i kraft på grund av begränsningar enligt de bestämmelser som gällde då har inneburit att tillståndet meddelats någon annan än den faktiska huvudmannen för skjutbanan. Förutsättningarna för detta är att ansökan eller anmälan blir anhängig inom två år från ikraftträdandet av denna lag och att verksamheten vid skjutbanan inte förändras och att den faktiska huvudmannen inte byts.

RP 20/2014
FvUB 48/2014
RSv 317/2014

  Helsingfors den 12 juni 2015

Republikens President
SAULI NIINISTÖ

Inrikesminister
Petteri Orpo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.